Smog wrócił do Lublina ze zdwojoną mocą. Górki Czechowskie są rozkopywane w biały dzień, a nie nocą.

Poniżej kolejna odpowiedź otrzymana po wystąpieniu o informacje na wniosek, a związane z przekopem i nasypami poprzecznymi do suchych dolin i wąwozów przebiegających przez Górki Czechowskie.

Cel w postaci przeprowadzenia sieci CO do obszaru miasta o jednej z najniższych niskich emisji, a realizowany z naruszeniem obowiązującego SUiKZP i MPZP nie może uświęcać formy i środków.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wszystko to ma służyć tym, którzy zapragnęli zabetonować główny korytarz napowietrzający, zielone płuca i naturalny filtr antysmogowy Lublina.

Żeby nie być gołosłownym — podaję odnośnik do dzisiejszych szczytowych pomiarów poziomów pyłów zawieszonych wykonanych przez WIOŚ w Lublinie, które pomimo licznych działań budżetowych i propagandowych, w porównaniu rok do roku, powinny budzić poważne obawy o przyszłość, bo przy wyższych średnich temperaturach zewnętrznych są najwyższe od ponad dekady i sięgnęły w szczycie pomiarowym pomiędzy godziną 23 i 24:00 w dniu 08.11.2018 roku <b>500%</b> normy dla pyłów zawieszonych PM10 oraz <b>1150%</b> normy dla pyłów zawieszonych PM2,5.

Aby była całkowita jasność, to nie chodzi tyle o kierunek działań spółki ciepłowniczej z jednoosobowym akcjonariatem naszego miasta, a o czas i sposób, który może mieć znaczący wpływ na przewietrzanie wschodu i południa naszego miasta, co jest nie bez znaczenia dla stanu aerosanitarnego śródmieścia Lublina.

Żeby ułatwić Państwu własną ocenę całej sytuacji — załączam również uzyskane wcześniej informacje.

Dokumenty źródłowe dotyczące aktualnego wytyczenia przebiegu sieci CO oraz planów na przyszłość, które nie osiągnęły jeszcze mocy prawnej, dostępne są na BIP UML pod tym odnośnikiem.

Odpowiedzi wcześniejsze dotyczące togo samego zagadnienia dostępne są pod poniższymi odnośnikami:

WOŚ UML

WIOŚ Lublin

WINB Lublin

Poniżej odpowiedź z-cy dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, która jest niczym zgoda na budowę zamku w Stobnicy:

    „W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej przygotowywanych robót ziemnych na terenie tzw. ,,Górek Czechowskich” – informuję, że w Wydziale Architektury i Budownictwa tut.Urzędu zostało wydane pozwolenie na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr ewid. 1/16 i 1/25 na odcinku od punktu A przy ul.Koncertowej do komory K-6 przy ul.Poligonowej. Inwestycja nie wymagała uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) w paragrafie 3 ust.1 stanowiącym o przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w punkcie 34 wyłącza przedsięwzięcie w postaci osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków z obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Działki położone są na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego m.Lublin-część III (uchwała nr 825/XXXV/2005 RM Lublin z dnia 17.11.2005r). Plan przeznacza działkę nr 1/25 pod tereny rezerwatów przyrody ZR, tereny zieleni ZP, tereny komunikacji pieszej i rowerowej KXR ze strefami polityki przestrzennej Y, SOK2, SRiK1, ESOCH. Działka nr 1/16 obejmuje tereny zieleni ZP, tereny sportu i rekreacji SR2, tereny komunikacji pieszej i rowerowej KXR ze strefami Y, SOK2, SRiK1,ESOCH. Plan w paragrafie 59 ust. 6 dotyczącym strefy ESOCH posiada zapis o dopuszczeniu realizacji podziemnej infrastruktury technicznej. Ponadto w ustaleniach ogólnych zapisów planu w paragrafie 19 wprowadzono zapis, że ,,dla wyznaczonych funkcji terenów dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie uwzględnionych w rysunku planu oraz prowadzenia sieci poza ciągami dróg, o ile jest to niezbędne dla obsługi tych terenów i spełnia wymogi obowiązujących przepisów szczególnych.” Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdzona została zgodność inwestycji z zapisami planu, wymaganiami ochrony środowiska, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz posiadaniem przez inwestora wymaganych opinii i uzgodnień. Złożony projekt budowlany nie był sprawdzany pod kątem prac ekshumacyjnych, gdyż Instytut Pamięci Narodowej nie opublikował żadnego dokumentu, że w określonym terminie przystępuje do prac ekshumacyjnych ofiar faszyzmu i komunizmu. Odnosząc się do treści pisma w zakresie żądania natychmiastowego wstrzymania robót, informuję, że tut. Wydział nie posiada umocowania prawnego do takich działań w trybie zwykłego postępowania administracyjnego. Zgodnie z zapisem art. 50 ustawy Prawo budowlane, wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach wymienionych w tym artykule leży w gestii organu nadzoru budowlanego.

Elżbieta Łukasik Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin”

Między innymi z racji tej, że oczekiwanie wstrzymania robót ziemnych wynikało z jasno sprecyzowanych przesłanek, a interpretacja prawna Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na stronie 52 przeczy otrzymanej odpowiedzi Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin — ciąg dalszy nastąpi.

Pozdrawiam,

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *