Tik tak, tik tak, dla mieszkańców zegar Rady Miasta Lublin tyka tak…
Poniżej udostępniam projekt wystąpienia na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 08.09.22 w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Lublin za notoryczne naruszanie art. 5 i 74 Konstytucji RP, oraz wypełniające je wnioski, zalecenia i nakazy wpisane w niżej wymienione dokumenty:

1. Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030 (Uchwała nr 322/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. );

2. Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu (uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 27 lipca 2020 r.;

3. Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną (przygotowany w roku 2018 i 2019, upubliczniony w dniu 5 stycznia 2020 roku).

Ograniczenie przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin czasu wypowiedzi skarżącemu spowodowało, że mogłem poruszyć tylko część wątków z przygotowanego wcześniej wystąpienia.

Dzień dobry Państwu!

Nazywam się Andrzej Filipowicz. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Czechów Południowy i koordynatorem Lubelskiego Alarmu Smogowego i Porozumienia Obrony Lublina. Niniejszą skargę złożyłem i uzasadniam w imieniu własnym, jako Andrzej Filipowicz.

W pierwszej kolejności chciałem podziękować przewodniczącemu Rady Miasta, że nie pozwolił na dalszą obstrukcję w rozpatrywaniu skargi dotyczącej podstawowych praw obywatelskich mieszkańców Lublina, a w tym prawa do życia w czystym i zdrowym powietrzu, klimacie i różnorodności biologicznej, którą to skargę próbowano przetrzymać do 20 października, czyli niemal 3 miesiące od złożenia i ponad miesiąc po wyznaczonej na 15 września br. wokandzie NSA ws. skargi kasacyjnej prezydenta naszego miasta na wyrok WSA w Lublinie uchylający zmianę SUiKZP dla obszaru Górek Czechowskich.

Również godna pochwały jest postawa przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji, który spowodował, że co prawda już po rozpatrzeniu skargi otrzymałem załączniki do wyjaśnień pełnomocnika skarżonego w postaci rocznych sprawozdań za rok 2020 i 2021 z realizacji programu ochrony powietrza dla naszego miasta oraz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych NIK w zakresie ochrony terenów zielonych. Otrzymane z poślizgiem informacje oraz otrzymanie zawiadomienia o projekcie wprowadzenia skargi do porządku dzisiejszej sesji wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem Komisji Skarg Wniosków i Petycji na godzinę przed jej rozpoczęciem nie zmieniają opinii i wniosków skarżącego, a jednie wzmacniają zasadność złożenia skargi i zawartej tam krytyki działań prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka, bo zieleń i korytarze przewietrzające w czasach wojny i problemów energetycznych będą jedynym antidotum na ograniczenie smogu.

Ten pozytywny gest przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji przyćmiło niestety zlekceważenie prośby o przeprowadzenie wizji lokalnej przed wydaniem ostatecznego werdyktu ws. skargi, w miejscu jej głównego przedmiotu, czyli Górkach Czechowskich, kolejny raz nieprawdopodobnie niszczonych przez TBV Investment.

Nie otrzymałem również potwierdzenia, czy odpowiedź na skargę znana jest skarżonemu, czyli prezydentowi naszego miasta, ale jego dzisiejsza osobista obecność może być chyba takim potwierdzeniem i to, pomimo że kolejny raz mieliśmy do czynienia z pomyłką podwładnych organu wykonawczego samorządu Lublina związaną z losami wniosku TBV Investment o pozwolenie na budowę w Górkach Czchowskich procedowanym bez zmiany MPZP, co jako warunek podstawowy obiecywano mieszkańcom i ustalono z właścicielem tych terenów jeszcze przed zmianą SUiKZP.

Idąc śladami jednego z członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji i zarazem byłego przewodniczącego klubu radnych PiS, p. Piotra Gawryszczaka zacznę od podstaw, czyli odczytania definicji zapisów ustawy zasadniczej, których naruszanie przez prezydenta Lublina legło u podstaw złożonej skargi:

Art. 5. Niepodległość państwa i nienaruszalność granic.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 74. Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Z uwagi na treść dodatkowych wyjaśnień złożonych na posiedzeniu Komisji przez przedstawicieli Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin należałoby jeszcze przytoczyć treść Art. 32 Konstytucji – Równość i zakaz dyskryminacji:

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Przytoczyłem tę zasadę dlatego, że z jednej strony Urząd Miasta Lublin z całą stanowczością egzekwuje od zwykłych mieszkańców zasady ochrony środowiska i strefy ochrony w Górkach Czechowskich, a z drugiej stwierdza, że nie ma takich uprawnień i możliwości wobec deweloperów, czyli w tym konkretnym przypadku w stosunku do TBV Investment.

Takim namacalnym przykładem dyskryminacji są sankcje administracyjne wobec jednego z obrońców Górek Czechowskich, któremu przez rok odmawiano odbioru budowy, a w innym przypadku, czyli TBV Investment. dokonano wirtualnego i medialnego przekazania miastu inwestycji, której realizacja naruszyła prawo lokalne i środowiskowe i powstała bez konsultacji z mieszkańcami i jednostkami pomocniczymi jako docelowe zaplecze społeczne na miejskich gruntach dla planowanej intensywnej zabudowy na terenach prywatnych. Znamienne, że w tamtej farsie przekazania „ścieżki, placu zabaw i infrastruktury rekreacyjnej” brali udział niektórzy członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, którzy uznali tę skargę za niezasadną.

Pominięcie przy tym wyników przeprowadzonej wcześniej inwentaryzacji przyrodniczej, czy przywołanych w odpowiedzi skarżonego opracowań ekofizjograficznych jako nadrzędnych ustawowo wskazań środowiskowych dla decyzji organów miasta tylko potwierdza łamanie przywołanych w skardze zasad konstytucyjnych. Pamiętać przy tym trzeba, że argumenty wymienione w uzasadnieniu do skargi są tożsame z tymi, które stanowiły podstawy zaskarżenia przez lubelską Prokuraturę Regionalną do WSA w Warszawie pozwolenia na budowę „ścieżki terenowej i placu zabaw” w Górkach Czechowskich wydanego TBV Investment.

Niedotrzymania poziomów docelowych i długoterminowych jakości powietrza w Lublinie nie zmienią argumenty wymienione w odpowiedzi skarżonego, jak i dodatkowe wyjaśnienia przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska złożone na posiedzeniu komisji, których dosłowna interpretacja oznaczałaby konieczność zmiany kierunku wiatrów w naszym mieście oraz akceptację niewykonania założeń budżetowych dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, gdzie w 2020 – 1 000 000,00 wykonano 874 989,93 87,50% planu, a w roku ubiegłym 2021 – 1 000 000,00 wykonane 980 605,33 = 98,06% planowanych wydatków. Zwiększenie nakładów finansowych na walkę ze smogiem w roku bieżącym nie zmienia wcześniejszych zaniechań i zaniedbań w tym zakresie oraz nie zwróci zdrowia, czy życia tym, którzy eksponowani byli na średnioroczne przekroczenia w wysokości 300% ustawowego normatywu skrajnie kancerogennego Benzo(a)Piren.

Planowanych ograniczeń emisji nie wymieniam, by przy drastycznym wzroście zanieczyszczenia powietrza skrajnie rakotwórczym Benzo(a)Piren nie robić procentowej konkurencji kabaretowi Neo-Nówka. W tej sytuacji porównywanie poziomu zanieczyszczenia powietrza naszego miasta z innymi obszarami regionu, kraju, czy zagranicy byłoby również w tej sali nie na miejscu.

Z wymienionych wyżej względów złożona skarga jest w pełni zasadna, a jej uznanie przez organ uchwałodawczy naszego samorządu może skutecznie wstrzymać dalsze niszczenie gatunków chronionych i ściśle chronionych kwalifikujących wpisanie niezabudowanych terenów Górek Czechowskich do sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej Natura 2000. Zobowiązanie zaś prezydenta Lublina do wycofania skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA w Lublinie uchylające zmianę SUiKZP dla tej części naszego miasta pozwoli zachować twarz wszystkim stronom uwikłanym w niszczenie ekosfery Górek Czechowskich, a samorządowi i agendom rządowym w Lublinie zejście z porządków dziennych prac instytucji międzynarodowych żywotnie zainteresowanych ochroną tej enklawy różnorodności biologicznej, naturalnego filtra antysmogowego, klimatyzatora i obszaru retencji wód opadowych.

Lublin, 08.09.2022
Andrzej Filipowicz

Nagranie wystąpienia dostępne jest tu oraz tu

Pełny opis historii tej skargi dostępny jest pod tym odnośnikiem

Wkrótce przybliżę kulisy tej inicjatywy.

Pozdrawiam,
af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *