Więcej Europy w Polsce i subsydiarności w Lublinie!

Nie wchodząc zbytnio w detale współinicjowanej i koordynowanej przez siebie akcji wysyłania informacji do WSA w Lublinie w sprawie zmiany SUiKZP dla Górek Czechowskich za pośrednictwem uznanych w sprawie stron, czyli Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin wyjaśniam,

iż dotychczas złożone wnioski i dowody przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sygnalistów, „amicus curiae”, byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i ruchów niepodległościowych, przyrodników i społeczników oraz bezpośrednich sąsiadów pozbawionych prawa udziału w postępowaniu należy uznać za nadal aktualne.

Wszelkie inne kwestie są drugorzędne, bo zainicjowana akcja ma swoje korzenie w idei i zasadzie subsydiarności, która sięga czasów Piusa XI (lata 30. ubiegłego wieku) i po raz pierwszy przywołana została w encyklice „Quadragesimo anno”, akcentując jej filozoficzno-moralny aspekt:
„Nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje owo najwyższe prawo filozofii społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego jej nie wolno wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich wyższym. Każda akcja społeczna ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać”.

Po ogłoszeniu zasady subsydiarności jako jeden z dogmatów Kościoła katolickiego i wpisaniu jej do Preambuły Konstytucji RP oraz przyjęcia za podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej stała się ona również powinnością adresatów tej informacji-wniosku o przekazanie ich do WSA w Lublinie, gdzie wyznaczono wokandę w sprawie zmiany SUiKZP dla Górek Czechowskich (II SA/Lu 821/22) na godzinę 10:00 w dniu 16 stycznia bieżącego 2023 roku.

Ja już przesłałem swoje wystąpienia do adresatów, czyli Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin, a Ty?

Bądźmy nie tylko subsydiarni, ale również solidarni!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *