Czasami do złożonych już uwag niezbędny jest aneks!

Tak to w życiu czasami bywa, że po czasie dowiadujemy się czegoś, co może wpływać na teraźniejszość i przyszłość.

Dlatego też w imieniu Lubelskiego Alarmu Smogowego i Porozumienia Obrony Lublina (przed lokalnym układem władzy i pieniądza) złożyłem Aneks do wcześniejszych uwag do (II) wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Lublin — część II, obszar I-F, czyli planów zabudowy Parku dworskiego na Węglinie oraz dalszego niszczenia tam starodrzewu.

Aneks jest wynikiem udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi zmiany planu miejscowego przeprowadzonej w dniu 13.01.22, szeregiem publikacji prasowych, informacji zamieszczanych w serwisach społecznościowych sieci Internet, treści programów interwencyjnych TVP Lublin oraz nagrania i relacji ze spotkania Prezydenta Lublina z mieszkańcami Dzielnicy Rury.

Zaproponowane w projekcie nowego MPZP dla obszaru Parku Węglińskiego i jego otuliny zmiany naruszają nie tylko ustalenia Opracowania Ekofizjograficznego dla tego obszaru Lublina (2017), Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (2019), Plan Adaptacji Lublina do Zmian Klimatu (2019), Program Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Lubelskiej (2020), Prognozę Oddziaływania na Środowisko planowanych zmian (05.05.2021), ale również i przede wszystkim Zalecenia Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli będące wynikiem Kontroli nr P/21/074 – Zachowanie i zwiększanie terenów zielonych w miastach (21.10.2021).

Wprowadzenie zaproponowanych w projekcie nowego MPZP dla obszaru Parku Węglińskiego i jego otuliny zmian byłby również pogwałceniem sentencji orzeczenia WSA w Lublinie z dnia 15.12.2021 roku uchylającego zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich (II SA/Lu 300/21), które oparte zostało przede wszystkim o kwestie obowiązku ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, co akurat w przypadku tego obszaru zostało zapewnione należycie — nie licząc sytuacji, które obrazuje tytułowe zdjęcie.

Termin składania uwag upływa 31.01.22, co oznacza, że i Ty możesz je jeszcze złożyć, albo wcześniejsze również uzupełnić aneksem.

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *