Starodrzew Parku dworskiego na Węglinie jest zagrożony!

Obecnie procedowane jest już drugie wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy zniszczą to wszystko, co powinno być tam bezwzględnie chronione.

W naszej ocenie, poza argumentami przytoczonymi przez obrońców tego obszaru naszego miasta w zainicjowanej akcji składania uwag do tego projektu zmiany MPZP, podkreślać należy, że:

1. Proponowane zmiany w sposób niedopuszczalny ignorują zasady zagospodarowania przestrzennego wpisane w ekofizjografię podstawową do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — część II Obszar F — rejon al. Kraśnickiej, ul. Kieleckiej I-F w zakresie ochrony konserwatorskiej, zieleni i korytarzy ekologicznych (wrzesień 2017) oraz ustalenia SUiKZP (lipiec 2019).
2. Proponowane zmiany naruszają zapisy Programu Ochrony Powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu w zakresie uwzględniania w MPZP odpowiedniego kształtowania i ochrony korytarzy przewietrzania oraz obszarów zieleni (lipiec 2020). Uwagi należy złożyć do 31.01.2022r.

Gotowy formularz uwag

Ekofizjografia podstawowa dla tego terenu

Projekt zmiany MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akcja online: https://fb.me/e/1kovfjppt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *