Skarga na prezydenta Lublina w zakresie uooś

Poniższa skarga jest efektem obstrukcji i prokrastynacji organu wykonawczego Miasta Lublin w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, które w Konstytucji RP mają szczególne prawo podmiotowe, a przy kryzysie klimatycznym nakazują być bezkompromisowym każdemu, komu droga jest przyszłość życia na ziemi.

Rada Miasta Lublin
Lublin, 12.01.2020

Skarga na prezydenta miasta Lublin na notoryczne naruszanie art. 74 Konstytucji RP oraz Art.14.3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zarzucam prezydentowi miasta Lublin brak właściwego nadzoru nad udzielaniem informacji o środowisku i jego ochronie przez pracowników Urzędu Miasta Lublin.

Przesłane przez skarżącego wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie nie zostały rozpatrzone według zasad określonych ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a udzielane ewentualnie odpowiedzi przekraczały w sposób znaczący uregulowania ww. ustawy oraz Dyrektyw UE (2003/4/WE) i międzynarodowych konwencji (Aarhus).

Brak odpowiedzi we właściwych terminach, nieudostępnienie informacji na wniosek, czy też obstrukcja w ich sporządzeniu i przekazaniu skarżącemu są zaprzeczeniem publicznych deklaracji prezydenta Lublina, dr Krzysztofa Żuka o rozwoju Lublina jako zielonej i ekologicznej metropolii oraz możliwej próbie forsowania zmian lub uchwalania nowych planów miejscowych (MPZP).


Najbardziej jaskrawym przejawem ww. naruszeń prawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie było:
1. Przetrzymanie o minimum 21 dni publikacji raportu z inwentaryzacji suchych dolin i wąwozów, który według właściwości pliku zamieszczonego w BIP UML został utworzony i zamknięty w dniu 19.12.2019, a upubliczniony dopiero w dniu 07.01.2020 roku.
2. Przetrzymanie o ponad 60 dni udostępnienia treści umowy nr 1/BR/19 z dnia 11 marca 2019 r. ustalającej warunki realizacji i przekazania Gminie Lublin raportu z inwentaryzacji suchych dolin i wąwozów.
3. Wskazanie do odwołania w przedmiocie przynaglenia udostępnienia ww. dokumentów organu II instancji w sposób, który spowodował odmowę rozpatrzenia stosowanego zażalenia.
4. Brak do dnia złożenia niniejszej skargi odpowiedzi i nieudostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie na wniosek z dnia 02.12.2019 w następującym zakresie:


1) Dokumentacja Hydrogeologiczna określającą warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanego cmentarza komunalnego w dzielnicy Sławin w Lublinie, HPC POLGEOL S.A. Zakład w Lublinie, Lublin 2018 r., a przygotowaną w ramach Dokumentacji hydrologicznej wraz z niezbędnymi badaniami dla trzech cmentarzy w Lublinie (na Sławinie, przy ul Głuskiej, oraz przy ul. Bełżyckiej) wykonaną zgodnie z umową nr 3/PL/18 z dnia 2018.06.27 oraz aneksem numer 4/PL/18 z dnia 2018.11.23.
2) Opracowanie ekofizjograficzne – część V – w obszarze położonym na północ od proj. ulicy A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin.
3) Ekofizjografia podstawowa – część V- Sławin.
4) Wstępna koncepcja przestrzenna cmentarza komunalnego przy ulicy Poligonowej w Lublinie, PRC Architekci dla Urzędu Miasta Lublin, 2014 r.

Uzasadnienie:

Historię losu ww. wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie zawierają załączniki do niniejszej skargi.

Z daleko posuniętej ostrożności w ferowaniu opinii i wniosków o przyczynach prokrastynacji i obstrukcji organu wykonawczego Gminy Lublin w wypełnianiu obowiązków samorządu wpisanych w art. 74 Konstytucji RP nadmienię tylko, iż raport z inwentaryzacji przyrodniczej suchych dolin i wąwozów, który w największym zakresie, bo 261 ha powierzchni obejmuje obszar nr 13 – Górki Czechowskie — miał stanowić podstawę środowiskową zmiany SUiKZP oraz powinien być znany mieszkańcom naszego miasta przed upływem terminu do składania uwag do projektu MPZP część V w obszarze położonym na północ od proj. Ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nie do przyjęcia jest również sytuacja, w której zbieranie opinii mieszkańców ws. lokalizacji nowego cmentarza komunalnego wraz ze spopielarnią ludzkich zwłok pozbawione zostało podstawowych dokumentów środowiskowych, na których oparte powinny być wszelkie decyzje administracyjne.

Doświadczenia związane z procedowaniem zmiany SUiKZP wskazują, że kolejny raz mogła mieć miejsce próba wprowadzenia mieszkańców w błąd, a jej celem jest umożliwienie intensywnej urbanizacji obszarów, które ze względu na ogłoszony przez Parlament Europejski kryzys klimatyczny powinny być pod szczególną ochroną samorządu Lublina.

Z powyższych względów przedłożona skarga w pełni zasługuje na uznanie.

Z poważaniem

Andrzej Filipowicz

Porozumienie Obrony Lublina
Lubelski Alarm Smogowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *