Powstań, Lublinie, skrusz partyjne betony, Dziś twój tryumf albo zgon!

Za nami wielkie obchody 700. rocznicy lokacja Lublina na prawie magdeburskim, przed nami rozpoczynające się obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a pomiędzy życia proza, która ma niewiele wspólnego z hasłami przyświecającymi w naszym mieście i kraju wymienionym wydarzeniom.

Ponowne wyłożenie projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina zapisane na 526 stronach czterech głównych dokumentów, kolejny raz zbiegło się ze świętami, które poprzedziły dyskusję nad lokalną konstytucją planistyczną. W tym samym czasie, w którym jedni szykowali się do Wielkiej Nocy, innym przyszło zgłębiać wyniki ponad półrocznych działań 41. osobowego zespołu miejskich planistów, który wspierany był 21. etatowymi radcami prawnymi Urzędu Miasta Lublin.

Czas dyskusji publicznej nad ponownym wyłożeniem SUiKZP, którą zorganizowano dla poszczególnych dzielnic i całego miasta w ścisłym centrum Lublina i w godzinach pracy większości mieszkańców zainteresowanych werbalnym w nich udziałem, przeplatany był analizom dokumentów, które społecznicy otrzymywali szybciej z innych instytucji i drugiego obiegu, niż od prezydenta swojego miasta.

Przebieg konsultacji społecznych nad dokumentem, który ma nakreślić kierunki zmian na najbliższych kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat pokazał, że w sposób niemal niezauważalny mieszkańcy Lublina stali się przedmiotem działań polityków, urzędników i wąskich grup interesów korzystających z finansów publicznych i przychylności mediów.

Upublicznienie uwag do pierwszego wyłożenia SUiKZP Lublina, które wymuszone zostało przez czynnik społeczny, wsparty pojedynczymi wystąpieniami radnych miejskich zawierało kolejnych 807 stron dokumentów, w których zawarto ponad 5332 uwagi z ponad 1945 odrębnych pism. Prezydent Lublina uwzględnił łącznie około 1831 uwag. Nieuwzględnione zostały uwagi w ilości około 4184, co stanowiło ponad 228% uwag uwzględnionych.

Uwagami nieuwzględnionym w całości były między innymi te, które dotyczyły najbardziej społecznie i merytorycznie kontrowersyjnych zapisów, do których należy zaliczyć przede wszystkim brak zgody na możliwość wielorodzinnej zabudowy Górek Czechowskich, budowę przedłużenia ul. Smoluchowskiego w klasie drogi zbiorczej, przebieg południowej obwodnicy Lublina, czy też zmianę przeznaczenia Ogródków Działkowych zlokalizowanych na Podzamczu.

Sztandarowym przykładem dysproporcji w ważeniu interesów społecznych była sprawa odrzucenia wniosków o konieczności zachowanie Górek Czechowskich w aktualnej formie i przeznaczeniu, co znalazło odzwierciedlenie w ponad 2000 (dwóch tysiącach) uwag ogólnych, z których 900 (dziewięćset) stanowiło jednoznaczny sprzeciw, a złożone zostały przez różne osoby fizyczne, prawne oraz formalne i nieformalne organizacje i grupy społeczne. Decyzja o podtrzymaniu możliwości intensywnej, wielokondygnacyjnej zabudowy wielorodzinnej w Górkach Czechowskich wynikała z uwzględnienia 3 (trzech) uwag złożonych przez właściciela terenu, spółkę TBV Investment. (1 uwaga została uwzględniona w całości, 1 nieuwzględniona i 1 częściowo nieuwzględniona).

Najbardziej znamienne są odpowiedzi na 5 uwag sygnalizujących brak jawności i transparentności prac planistycznych, w których Urząd Miasta Lublin straszy interesariuszy konsekwencjami z art. 212 kk. (zniesławienie), co w kontekście przedmiotu dyskusji jest kuriozum nie tylko na skalę naszego kraju, ale i najbardziej odległych zakątków świata.

Cały przebieg dyskusji publicznej nad ponownym włożeniem projektu nowego SUiKZP Lublina można byłoby określić jako monolog społeczeństwa z jego pośrednikami w sprawowaniu władzy, która nie potrafiła wskazać formalnych podstaw do zakwalifikowania pod zabudowę wielorodzinną najcenniejszego w Lublinie przyrodniczo i aerosanitarnie obszaru miasta, objętego od ponad 59 lat planistyczną ochroną przed urbanizacją.

W sposób nieprzewidywalny i nagły mieszkańcom domagającym się jawności i transparentności procedur planistycznych oraz przedstawiania obecnego faktycznego stanu planistycznego, a nie jego interpretacji przez potencjalnych deweloperów zabudowy wielorodzinnej, przyszli w sukurs uczestnicy Antysmogowego Panelu Obywatelskiego, którzy wystąpili do Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin z bardzo prostymi pytaniami związanymi z aktualnym i obowiązującym stanem planistycznym dla obszaru Górek Czechowskich w Lublinie.

Zakres prostych pytań panelistów był tak obszerny i szczegółowy, a odpowiedzi Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin tak sprzeczne z paradygmatami lansowanymi przez ponad dwa lata przez nich samych, największe lokalne autorytety z dziedziny architektury, środowiska, samorządności i właściciela obszaru Górek Czechowskich oraz jego komercyjnych i niekomercyjnych zauszników, że warto zapoznać się dokładnie z pełnym zapisem pytań uczestników Antysmogowego Panelu Obywatelskiego, odpowiedzi Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin i komentarzy Lubelskiego Alarmu Smogowego.

Kolejny raz czas pokazał, że jedyną skuteczną formą ochrony i obrony interesów oraz potrzeb mieszkańców jest ich osobiste zaangażowanie, bo pośrednicy w sprawowaniu przez nich władzy nadal mylą suwerenów z interesantami i wasalami.

Czas, w jakim przyszło zbierać podpisy pod uwagami do projektu nowego SUiKZP ponownego wyłożenia spowodował, że ograniczyliśmy swoją aktywność do minimum, by nie został Państwu zakłócony długi majowy weekend, przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowań, Parafialnych Odpustów i Majówek.

Na tydzień przed upływem terminu oznaczonego na składanie uwag apelujemy więc o minimum aktywności nie tyle w sprawie zmian SUiKZP, ile naszej podmiotowości, wolności i prawa do wyrażania opinii w każdej sprawie, która dotyczy nas wszystkich i każdego z osobna.

Zamieszczone poniżej gotowe już formularze uwag — wniosków do ponownego wyłożenia SUiKZP, po przeczytaniu, uzupełnieniu lub korekcie i wpisaniu danych osobowych oraz własnoręcznym podpisaniu należy złożyć bezpośrednio, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Lublin do dnia 15 maja 2018 roku:
Instrukcja obsługi
Uwagi do SUiKZP

Osobiście, bez większego wysiłku i przy różnych okazjach zebrałem już podpisy na kilkudziesięciu formularzach uwag. Wiem również, że to samo czynią inni mieszkańcy naszego miasta. Nie wiem jak oni, ale sam bez wiary w Pana Boga i wsparcia małżonki niewiele bym uczynił, bo poza prostą czynnością zbierania podpisów jest jeszcze praca zawodowa, rodzina i działalność społeczna w wielu różnych podmiotach.

Zapraszając jeszcze raz do czynnego udziału w składaniu uwag — wniosków do projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina śmiało można byłoby zaśpiewać:
„Powstań, Lublinie, skrusz partyjne betony, Dziś twój tryumf albo zgon!”

Pozdrawiam serdecznie,

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *