Kto pyta, nie błądzi. Kto zbłądził z wnioskiem o referendum ws. Górek Czechowskich w Lublinie?

By nie zostać posądzonym o jakieś teorie spiskowe dziejów, czy też osobiste animozje — publikuję w całości i bez żadnych skrótów pytania, które zadałem Prezydentowi Miasta Lublin, dr Krzysztofowi Żukowi w związku z jego inicjatywą referendum o przyszłości Górek Czechowskich. Dla okrasy dodaję pełny zapis konferencji prasowej z dnia 3 stycznia bieżącego roku, która została zwołana w Urzędzie Miasta Lublin dla obwieszczenia informacji o inicjatywie lokalnego plebiscytu.

Date: wt., 8 sty 2019 o 09:21

Subject: Prośba o informacje w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

To: Prezydent Miasta Lublin prezydent@lublin.eu

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 61 oraz art. 5 w związku z art. 8 ust. 2, art. 68 ust. 4, art. 74 oraz art. 81 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej — proszę o odpowiedź na pytania, których nie uzyskaliśmy w czasie konferencji prasowej w dniu 3 stycznia bieżącego roku ws. przyszłości byłego poligonu wojskowego zwanego potocznie Górki Czechowskie, a objętego w całości strefą Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) z 2000 roku:

1. Z kim personalnie i podmiotowo konsultowany był zamiar przeprowadzenia referendum ws. przyszłości Górek Czechowskich oraz treść związanego z nim pytania. a) Proszę o udostępnienie w tym zakresie opinii prawników, socjologów oraz osób zajmujących się komunikacją społeczną, na które to powoływał się Pan na konferencji prasowej w dniu 3 stycznia 2019 roku. 

b) Proszę o podanie podstawy prawnej do inicjatywy referendalnej ze strony organu wykonawczego podstawowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Jakie normy prawne, formalne i moralne pozwalają poddawać pod plebiscyt wyniki edukacji, pracy naukowej i zawodowej oraz praktyki nauczycieli akademickich, ekspertów, rzeczoznawców, konsultantów i analityków szeroko pojętej branży ekosfery, którzy od pod ponad 33 lat podtrzymują konieczność ochrony przed intensywną zabudową i zabudową wielorodzinną obszaru tzw. Górek Czechowskich? 

3) Czy w ramach przedreferendalnego pakietu informacyjnego udostępnione zostaną:

a) odpowiedź na wniosek o audyt środowiskowy wszystkich procedur planistycznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Lublin, który został przesłany w dniu 6 czerwca 1018 roku według właściwości do Prezydenta Miasta Lublin przez Ministra Ochrony Środowiska i miał zostać rozpatrzony do dnia 30 września ubiegłego roku.

b) wyniki najnowszej inwentaryzacji chomika europejskiego Cricetus cricetus przeprowadzonej w ubiegłym roku na obszarze tzw. Górek Czechowskich w Lublinie oraz prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2018 roku, o uwzględnienie kwestii występowania chomika europejskiego, jak i pozostałych gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną w trakcie prowadzenia prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Górek Czechowskich.

4. Dlaczego realizację swoich obietnic przedwyborczych nie rozpoczął Pan od wpisania do budżetu Lublina kwoty 1 miliona złotych z przeznaczeniem na ochronę powietrza (ograniczenie niskiej emisji), co było również jedną ze sztandarowych rekomendacji Antysmogowego Panelu Obywatelskiego, które miały być wiążące dla lokalnego samorządu?

5. Dlaczego podjął Pan decyzję o zmniejszeniu o 65% kwotę środków finansowych obiecanych na walkę ze smogiem, co jest równowartością przewidywanych kosztów referendum, które ma rozstrzygać o ewentualnych korzyściach jednostkowego potencjalnego dewelopera i to w sytuacji, w której kolejne przekroczenie norm rocznego dopuszczalnego dobowego poziomu pyłów zawieszonych PM10 (47 dni na 35 dopuszczalnych przy braku wyniku opomiarowania z 8 dni) oddziaływało na obszar 147 km2 oraz 339 tysięcy 850 osób (teren całego Lublina i wszyscy ludzie w nim przebywający).

6. Dlaczego inna, a mająca być wiążącą dla lokalnego samorządu rekomendacja tego samego Panelu Obywatelskiego w postaci pozostawienia całego obszaru tzw. Górek Czechowskich jako terenów niezurbanizowanych nie zyskała stosownej przychylności Prezydenta Miasta Lublin?

7. Dlaczego równie ważne dla Prezydenta Miasta Lublin, w podjętej inicjatywie referendalnej nie okazały się takie miejsca i tematy jak: uruchomienie na terenie naszego miasta spalarni biomas, lokalizacji krematorium i cmentarza dla zwierząt oraz lokalizacji nowego cmentarza komunalnego z dopuszczeniem tam możliwości kremacji zwłok ludzkich, zagospodarowania terenów ROD Podzamcze, przedłużenia ulicy Smoluchowskiego, przebiegu południowej obwodnicy Lublina, rewitalizacji otoczenia osiedla przy ul. Grenadierów oraz innych miejsc i przedsięwzięć, które były przyczyną złożenia około 6 tysięcy formularzy z około 60. tysiącami uwag do ponownego wyłożenia nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.

8. Kto poniesie odpowiedzialność i pokryje koszty ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nierównego traktowania podmiotów w sytuacji swoistej referendalnej dyspensy na zabudowę tzw. Górek Czechowskich, co naruszy interesy tych osób i podmiotów, które otrzymywały i otrzymują odmowy jakiejkolwiek zabudowy terenów tożsamych ochroną Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych oraz sąsiadów tego terenu jako zwartych i otwartych terenów zielonych o nieporównywalnej do innych środowiskowych walorach?

9. Kto poniesie odpowiedzialność i pokryje koszty ewentualnego pozwu zbiorowego przeciwko naszemu miastu z tytułu narażenia zdrowia i życia mieszkańców Lublina poprzez zabudowę naturalnego filtra antysmogowego i korytarza przewietrzającego sąsiednie tereny, cały wschód i południowy wschód oraz centrum naszego miasta, przed czym przestrzegała między innymi jedna z firm doradczych potencjalnego dewelopera oraz pokazują przykłady innych miasta, których fatalny stan aerosanitarny jest wynikiem złej urbanizacji w postaci zabudowania kanałów naturalnej wentylacji terenów zabudowanych.

10. Kto i co spowodowało, że Prezydent Miasta Lublin wystąpił z inicjatywą, która powinna być sfinansowana przez inwestora inwestycji niedrogowych będącego następcą prawnym podmiotu z własnej woli zobowiązującego się wcześniej do wykonania tego samego, ale w zgoła innych warunkach finansowych i inwestycyjnych (pokrycie kosztów przebudowy pobliskiego węzła komunikacyjnego, urządzenie rezerwatu, parku, zaplecza rekreacyjnego na poziomie około 80 milionów złotych w zamian za zgodę na budowę centrum handlowego, a nie zabudowę wielorodzinną.

Powyższe pytania znajdują odzwierciedlenie w pełnym zapisie konferencji prasowej, która została zwołana w dniu 3 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Lublin inicjatywy referendalnej związanej z przyszłością tzw. Górek Czechowskich, na których wielokrotnie już próbowano umożliwić intensywną zabudowę wielorodzinną:

Odpowiedzi proszę udzielić w formie elektronicznej. 

Z poważaniem,

 Andrzej Filipowicz

adres zamieszkania znany nie tylko redakcji 😉

af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *