Bez komentarza, czyli suche dane i Twoje własne wnioski

Temat tej informacji jest tak poważny i znamienny, że postanowiłem tym razem podać tylko suche dane. Tobie pozostawiam wyciągnięcie wniosków

Po wielu rozmowach telefonicznych i korespondencji elektronicznej oraz po 10 dniach zabiegania i oczekiwania na spotkanie z wojewodą lubelskim dr Przemysławem Czarnkiem – w dniu 21 października 2017 roku, w grupie 4. osób zostaliśmy przyjęci w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Podsumowaniem ponad 1,5 godzinnego spotkania było złożeniem Petycji, która zaadresowana została do wojewody lubelskiego i w/w merytorycznej komórki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do Petycji załączona została wersja tradycyjna naukowego opracowania o wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzkie oraz merytoryczne opracowanie LAS o skutkach społeczno – ekonomicznych zanieczyszczenia powietrza w Lublinie.

Treść petycji:

Lublin, 21 września 2017 roku

Wojewoda Lubelski
Pan Przemysław Czarnek
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

Petycja o wyegzekwowanie od samorządu miasta Lublin działalności zgodnej z prawem

Lubelski Alarm Smogowy jako grupa nieformalna działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwym dla zdrowia i życia mieszkańców zanieczyszczeniem powietrza, po zapoznaniu się z decyzjami Rady Miasta Lublina w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin z 2005 roku dla obszaru część III zatwierdzonym uchwałą nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 2, poz. 17 z 9 stycznia 2006 r.) i zmianą MPZP część III w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej oraz al. Kompozytorów Polskich z dnia 7 września 2017 r. – wnosimy o uchylenie w/w uchwał, które naruszają obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin z 2000 roku.

Wymienione wyżej uchwały Rady Miasta Lublin naruszają zasady dotyczące ochrony i kształtowania środowiska, które zostały wpisane w 2000 roku do SUiKZP dla Miasta Lublin. Naruszenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin z 2000 roku miało miejsce w postaci dopuszczenia zabudowy kubaturowej w strefie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, która stanowi jednocześnie korytarze napowietrzające i przewietrzające aglomerację lubelską. Aglomeracja Lubelska od wielu już lat znajduje się w klasie C jakości powietrza. Według analiz przygotowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – sama tylko ekspozycja mieszkańców Lublina na pyły zawieszone PM2,5 powoduje roczne koszty społeczno – ekonomiczne w wysokości ponad 100 tysięcy pracowniczych dni chorobowych, około 300 przedwczesnych zgonów i 500 milionów euro kosztów zewnętrznych, co stanowi ponad 20 krotność wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym.

Opisane wyżej sytuacje potęguje fakt, że uchwalenie zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Lublin ma miejsce w czasie, w którym trwają nadal procedury związane ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin, co w sposób istotny narusza istniejący porządek prawny, bo poza brakiem zgodności z obowiązującym nadal Studium naruszane są również zapisy projektu nowego SUiKZP (Wyrok NSA z 16 listopada 2010 r. II OSK 1904/10 , Wyrok NSA z 2016.11.10. II OSK 296/15, Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2007 r. II OSK 359/07).

Pragniemy przy tym nadmienić, iż będący przedmiotem naszej szczególnej troski obszar Górek Czechowskich, który został objęty uchwałą nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r., co w swojej istocie naruszyło SUiKZP z 2000 roku – stanowi jedyny tak rozległy i niezurbanizowany obszar miejski w całej Unii Europejskiej, a jednocześnie wartościowy przyrodniczo teren zbiorowiska roślinnego – półnaturalnej murawy kserotermicznej (podlegającej ochronie prawnej), będący zarazem ostatnim zwartym i otwartym korytarzem przewietrzającym 320 tysięczną aglomerację. Ta naturalistyczna zieleń bogata w gatunki wydzielające substancje lotne zabójcze dla wielu bakterii, grzybów i pierwotniaków tzw. fitocydów stwarza dodatkowo zdrowe powietrze dla mieszkańców, a jednocześnie jest buforem ochronnym absorbując szereg substancji toksycznych lub przyspieszając ich opadanie do gleby, gdzie zachodzą dalsze procesy ich rozkładu przy udziale mikroorganizmów.

Charakterystyczna rzeźba terenu (wąwozy lessowe) powoduje wzmacnianie kierunku ruchów powietrza zgodnie z ich przebiegiem przynosząc tlen miastu. Zahamowanie przewiewności poprzez planowaną gęstą zabudowę Górek Czechowskich przy istniejącym i stale wzrastającym zanieczyszczeniu powietrza stwarza realne niebezpieczeństwo wytworzenia nieprzewietrzalnego terenu miasta. Jest to tym bardziej istotne, że prowadzona obecnie u podnóża tego obszaru inwestycja drogowa nieodpowiedzialnie „wyposażyła” ponad dwukilometrowy jej odcinek w ok. czterometrowej wysokości, podwójny szpaler ekranów, stwarzając barierę dla toru prądu ześlizgowego powietrza.

Lubelski Alarm Smogowy zwraca się jednocześnie do Pana Wojewody o pilne wyjaśnienie działań, które miały miejsce w obszarze Górek Czechowskich w Lublinie, a mogły się tym samym przyczynić do zniszczenia ich ekosystemu oraz wzrostu zanieczyszczenia powietrza, które kolejny już raz przekroczyło w Lublinie roczne normy dla najbardziej szkodliwych substancji, takich jak pyły zawieszone PM10 I PM2,5 oraz rakotwórczego, kancero i mutagennego Benzo(a)Pirenu.

Rozpatrując lubelski problem Górek Czechowskich w odniesieniu do ich roli w procesie tzw. przewietrzania miasta warto także mieć na uwadze niezwykle istotną kwestię, a mianowicie powiązanie poziomu zdrowia mieszkańców Lublina z nakładami budżetowymi na służbę zdrowia. W rozpatrywanej sprawie nie można wykluczyć zaistnienia stanu, w którym w przypadku nadmiernej zabudowy Górek Czechowskich i tym samym zaburzenia ich podstawowej funkcji, jaką jest zapobieganie nadmiernej kumulacji stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, dojdzie do wzrostu liczby zachorowań wśród mieszkańców Lublina na choroby górnych dróg oddechowych (zwłaszcza u dzieci), niewydolności krążenia a także chorób nowotworowych; obecnie chorują i umierają realni ludzie, a wpływ zanieczyszczeń na zdrowie dzieci i młodzieży niepokojąco rośnie.

Jeżeli ten wzrost będzie znaczący, to w kontekście ekonomicznym dla budżetu krajowego będzie stanowił znaczący wzrost na nakłady związane z leczeniem tego typu schorzeń. W długoterminowej perspektywie nie można zatem wykluczyć stanu, w którym teoretyczne zyski Gminy Lublin wynikające ze zgody na zabudowę opisywanego obszaru będą całkowicie nieadekwatne w stosunku do wzrostu nakładów obciążających budżet krajowy w sektorze służby zdrowia oraz kondycji ponad 320 tysięcy mieszkańców tej aglomeracji i jej gości.

Przypomnijmy, że w dniach 15-16 maja odbyło się w Lublinie II Klimatyczne Forum Metropolitarne, którego celem jest przygotowanie strategii do zmian klimatu i partycypacji społecznej. Najważniejsze zadania dla miasta Lublina biorącego udział w ramach tego projektu, to przygotowanie mapy ryzyka klimatycznego i jego skutków dla ludzi, gospodarki i przyrody. Teren Górek Czechowskich jest tym cennym miejscem, gdzie przyroda potrafi radzić sobie z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi i jeśli tylko damy jej szansę, to potrafi się odbić i wrócić do kondycji, która bez większych nakładów zabezpieczy miasto przed zahamowaniem ruchów powietrza.

Papież Franciszek mówi, że możemy współdziałać z przyrodą – być jej partnerami i obrońcami, zamiast nad nią dominować. Odnosząc się natomiast do wydarzeń związanych z ostatnimi śmiercionośnymi huraganami przestrzega, że ludzkość zginie, jeśli nadal będzie ignorować postępujący problem związany ze zmianami klimatu. Ostrzegł jednocześnie polityków, którzy podważają wpływ człowieka na zachodzące zmiany klimatu, mówiąc, że historia wystawi im odpowiednie oceny.

Dzień dzisiejszy jest najbardziej odpowiednim momentem, by przełamać planowaną degradację tego unikalnego i ważnego dla przyszłości miasta obszaru, obszaru Górek Czechowskich – jest to pilna sprawa, która dotyczy wszystkich mieszkańców osobiście oraz gości i stanowi o przyszłości kolejnych pokoleń.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy jak na wstępie.

Za Lubelski Alarm Smogowy
koordynator
Andrzej Filipowicz

W związku z brakiem odpowiedzi i publikacji treści Petycji w BIP LUW, w dniu 10.10.2017 zwróciłem się do LUW w formie elektronicznej ze stosowną prośbą.

Po 10. dniach od wystąpienia z w/w prośbą otrzymałem informację z WOŚiR LUW

Po upływie kolejnych 10 dni nadeszła kolejna odpowiedź – informacja.

Tym razem o wnioski, refleksje i komentarze prosimy Was drodzy Internauci.

Przesyłajcie je na adres: koordynator@lubelskialarmsmogowy.pl

Każdy z nich opublikowany zostanie za Waszą uprzednią zgodą.

Pozdrawiam,
af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *