Wielka księga cenzury inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

W związku z odrzuceniem przez wojewodę lubelskiego wniosku o uchylenie pozwolenia na budowę wydanego w obszarze Górek Czechowskich oraz procedowanymi przez MAZ wystąpieniami TBV Investment o pozwolenie wycinkę ponad 220 drzew i 500m2 krzewów — przed złożeniem odwołań w ww. kwestiach, wraz z analitykami postanowiliśmy dokonać porównania pierwszej i ostatecznej wersji raportu z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną.

Pierwsze wyniki analiz publikujemy jako „Wielką księgę cenzury inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną”:

W wyniku przeprowadzonych przez Urząd Miasta Lublin analiz dotyczących aktualności i kompletności inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną — z raportu zniknęły między innymi zapisy jednoznacznie niekorzystne dla planów potencjalnego dewelopera, wydanych już pozwoleń na budowę oraz procedowanych przez MAZ wniosków o wycinkę ponad 220 drzew i 500 m2 krzewów w obszarze Górek Czechowskich.

Do tych najważniejszych zapisów, które zniknęły w wyniku „analiz dotyczących aktualności i kompletności inwentaryzacji” zaliczyć należy definicję strefy Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, który swoim zasięgiem obejmuje zdecydowaną większość obszaru Górek Czchowskich. Zwróćcie Państwo uwagę, że zapisy te są rygorystycznie stosowane i egzekwowane w stosunku do innych prywatnych właścicieli gruntów, które objęte są tym samym systemem obszarów chronionych:

ESOCH – strefa ekologicznego systemu obszarów chronionych, to ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne przestrzenie zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi w celu zapewnienia w jej obrębie ekologicznych reguł ciągłości;

W ramach funkcji sąsiadujących z suchymi dolinami, innymi niż ZP, wyznacza się obszary buforowe np. w ramach MW, obszar zieleni towarzyszącej ZT, który może być włączony w strefę ESOCH. Główne założenia zapisów w ESOCH zostały przedstawione poniżej (wyciąg).

W celu zapewnienia właściwych warunków dla funkcjonowania przyrody oraz ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych przed degradacja – ustanawia się Strefę Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych ESOCH – będąca fragmentem systemu ogólnomiejskiego. Ochrona objęte zostają dno doliny Bystrzycy, Czechówki, Cieku spod Konopnicy, Czerniejówki, suche doliny, formy zieleni wykazujące ciągłość przestrzenną, oznaczone na rysunku planu granicami systemu. W granicach ESOCH obowiązuje zakaz:
 odprowadzania ścieków do wód i gruntu,
 lokalizowania wszelkich nowych form zabudowy kubaturowej, w tym również zabudowy mieszkaniowej, poza wyznaczona w planie strefą,
 zmiany ukształtowania rzeźby terenu, tworzenia nasypów ziemnych sytuowanych poprzecznie do osi suchych dolin i dolin rzecznych,
 lokalizowania stacji benzynowych i kopalni surowców mineralnych oraz parkingów,
 lokalizowania parkingów poza wyznaczonymi w planie dla obsługi ruchu rekreacyjnego,
 prowadzenia prac melioracyjnych zmierzających do odwodnienia terenu,
 lokalizowania wszelkiego rodzaju składowisk odpadów, wylewisk nieczystości i grzebowisk zwierząt,
 lokalizacji zbiorników małej retencji w dolinie Cieku spod Konopnicy, poza wyznaczonymi w planie,

Sposób zagospodarowania obszarów w obrębie ESOCH obejmuje:
 w obszarze ESOCH preferuje się wszelkie formy wzbogacania ekologicznego poprzez nasadzenia różnych form zieleni ozdobnej oraz zadrzewienia, które należy realizować w systemie gniazdowym w taki sposób, aby nie utrudniały one przewietrzania głównych korytarzy nawiewu, jakimi są dna dolin rzecznych,
 zasady gospodarowania w obszarze objętym ESOCH podporządkowuje się funkcjom, dla których został on ustanowiony tzn. funkcjom ekologicznym i ochrony środowiska. Funkcja uzupełniająca jest rekreacja z dopuszczeniem realizacji wszelkich form terenowych urządzeń rekreacyjnych (ścieżki rowerowe, zadaszenia turystyczne, boiska do gier małych i.t.p.),
 w granicach ESOCH dopuszcza się realizacje podziemnej infrastruktury technicznej,
 ustalenia zawierające warunki zagospodarowania terenów obowiązujące w strefach ustanowionych w celu ochrony (kształtowania) środowiska i przyrody oraz krajobrazu i dóbr kultury mają pierwszeństwo przed przepisami zawierającymi warunki dla pozostałych stref;
 warunki zagospodarowania zawierające zakazy lub ograniczenia dla danej strefy (w ESOCH) mają pierwszeństwo przed warunkami zawierającymi dozwolenia dla innej strefy obejmującej ten sam obszar,
 przepisy określające warunki obowiązujące w strefach polityki przestrzennej (w ESOCH) obejmujących dany teren mają pierwszeństwo przed przepisami określającymi przeznaczenie dopuszczalne dla tego terenu,
 zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposób utrudniający odpływ wód opadowych, a także radykalnie zmieniających naturalnie uformowana rzeźbę terenu,
 zbocza dolin rzecznych, suchych dolin i wąwozów uznaje się z uwagi na ich ekspozycje, za element tożsamości przyrodniczo-krajobrazowej, podkreślający walor położenia miasta. Wprowadza się obowiązek ich ochrony przed wszelkimi formami zabudowy kubaturowej, poza wyznaczoną w planie strefą oraz nasadzeniami wysokiej zieleni ozdobnej,
 wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach M2, M3, M4, M5, M6, UP, U, UN, UC, SR1, SR2, AG, AGc, ZR, ZP, ZC, ZI, ZŁ, R1, R2, R3, R4, W, IS, KK, KS, KS1, KD…, nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej (w ESOCH), w obszarze których są one położone,
 ustalenie ZP (tereny zieleni publicznej – parki, skwery, zieleńce będące w ramach strefy ESOCH), tworzy w obszarze miasta system terenów biologicznie czynnych, wspomagający podstawowy układ ekologiczny miasta, wzbogacony o funkcje uzupełniające – rekreacje oraz usługi towarzyszące podlegające specjalnym rygorom.

Na terenach tych ustala się:
 zakaz przekształcania powierzchni terenu w szczególności poprzez niszczenie naturalnej rzeźby,
 w kształtowaniu kompozycyjno – krajobrazowym terenów parkowych w maksymalnym stopniu zachować naturalną rzeźbę terenu, bez prawa niwelowania, przekształcania i niszczenia zboczy dolin oraz realizacji obiektów kubaturowych,
 kształtowanie zieleni w sposób naturalny, z zachowaniem dna suchych dolin oraz dolnych partii zboczy jako otwartych, trawiastych bez drzew ewentualnie z pojedynczymi egzemplarzami – wyższe partie terenu należy wzbogacić nowymi nasadzeniami zieleni o zróżnicowanym składzie gatunkowym – skupiny zieleni wysokiej nie mogą tworzyć nazbyt zwartych grup, uniemożliwiających swobodne przewietrzanie terenu – obsadzenie stromych zboczy dolin niska roślinnością okrywowa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, zabezpieczającym je przed erozją,

 zakaz samowolnego wycinania drzew i krzewów nieowocowych,
 zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawową funkcja terenu,
 możliwość lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej pod warunkiem rekultywacji terenów naruszonych pracami budowlanymi,
 zakaz czasowego zagospodarowania w formie parkingów.
 ochronę przed zmianą użytkowania i zagospodarowania pod inne funkcje;
 w ustaleniu ZI – zakaz realizacji obiektów kubaturowych;
 w ustaleniu – ZŁ obejmujące dna dolin rzecznych i obniżeń dolinnych, stanowiące korytarze ekologicznych powiązań podstawowego układu ekologicznego miasta ustala się:

o maksymalne zachowanie naturalnego charakteru istniejących dolin tj. istniejących zbiorowisk roślinnych, drzew i krzewów oraz ukształtowania terenu, o zakaz realizacji obiektów kubaturowych, o wykorzystanie istniejących ciągów spacerowych do realizacji nowych bądź kontynuacji ścieżek rowerowych,
 tereny oznaczone symbolem ZŁ(ZP) oznaczają rezerwy rozwojowe miasta przewidziane do zagospodarowania w okresie poperspektywicznym. Symbol w nawiasie oznacza przewidywaną do realizacji funkcje terenu.
 wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach ZŁ nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, w obszarze których są one położone;
 zasadą w zakresie ochrony środowiska i przyrody jest ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego jako przyjaznego, atrakcyjnego środowiska miejskiego, współtworzącego tożsamość przyrodniczo-krajobrazową miasta.

Realizacja powyższej zasady następuje poprzez nakaz ochrony i wzmacniania drożności przyrodniczo-przestrzennej oraz wzajemnych powiązań przyrodniczych i funkcjonalno-przestrzennych obszaru objętego planem z systemem ekologicznym miasta, ochrony suchych dolin, w tym ukształtowania terenu, stanowiących ogniwo ekologicznego systemu obszarów chronionych ESOCH;

Dla obszaru Górek Czechowskich w ramach ESOCH ustanowiono dodatkowo „strefę ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Górek Czechowskich – K 1”, w celu zachowania i ochrony najbardziej wartościowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Granica strefy objęto jeden z najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo rejonów miasta, o charakterystycznej dla obszarów lessowych rzeźbie terenu, wykształconej w formie suchej erozyjno – denudacyjnej głębokiej doliny o przebiegu zbliżonym do południkowego, z licznie rozbudowanymi poprzecznie do niej dolinami bocznymi oraz wypłaszczonymi wierzchowinami. Ustala się w obszarze strefy jako funkcję wiodącą zieleń ogólnodostępna o charakterze parkowym wraz z programem towarzyszącym.”

Wizja lokalna w jednym z miejsc planowanych wycinek drzew i krzewów:

Kwestia planowanych wycinek ponad 220 drzew i 500m2 krzewów

Proszę o kolportowanie powyższych informacji i materiałów na wszelkich dostępnych forach i platformach sieci Internet.

Pozdrawiam

Andrzej Filipowicz
Lubelski Alarm Smogowy
Porozumienie Obrony Lublina
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *