Ponad 201 x NIE

Ty również możesz się przyłączyć do miejskiej lubelskiej i ogólnopolskiej akcji weta dla referendum ws. przyszłości Górek Czechowskich.

Brak sygnatury mojej osoby jako koordynatora Porozumienia Obrony Lublina i Lubelskiego Alarmu Smogowego pod poniższą odezwą nie oznacza wcale, że jestem za referendum ws. przyszłości tzw. Górek Czechowskich. Nie oznacza również, że akceptuję formę i sam pomysł o poddaniu pod plebiscyt nauki, wiedzy i pracy zawodowej oraz społecznej dziesiątek, setek i tysięcy profesjonalistów z dziedziny szeroko pojętej ekologii.

Jest wręcz odwrotnie, czego wyrazem jest nie tylko osobiste zaproszenie innych do sygnowania poniższego apelu, ale również podjęcie działań na innym poziomie, których wyrazem było między innymi wystąpienie o informacje na wniosek, a związane z planowanym referendum.

Podpisując się wszystkimi kończynami pod poniższym „Listem sprzeciwu” pragnę zasygnalizować, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000r. „o referendum lokalnym” (Dz. U. 2000 Nr 88 poz. 985 ze zm.), Prezydent Lublina jako organ wykonawczy nie osiada kompetencji do inicjowania lokalnego plebiscytu.

Mógłby to zrobić dr Krzysztof Żuk, który pełni z wyboru urząd Prezydenta Lublina, ale wymagałoby to zebrania w określonym czasie minimum 26 tysięcy podpisów poparcia uprawnionych do głosowania oraz pokrycia kosztów proceduralnych z funduszy komitetu referendalnego, które wyniosłyby około 50 tysięcy złotych.

Dr Krzysztof Żuk mógłby wystąpić z taką samą inicjatywą jako szef partii politycznej w regionie lubelskim, ale to również wymaga spełnienia zapisów Ustawy o referendum lokalnym w postaci zebrania minimalnej ilości podpisów poparcia i pokrycia kosztów inicjujących lokalny plebiscyt.

Powyższe oznacza, że poniższy „List sprzeciwu” w sposób znakomity wpisuje się w aspekt braku ustawowych kompetencji do inicjowania lokalnego referendum przez organ wykonawczy Gminy Lublin:

List otwarty w sprawie referendum o losie Górek Czechowskich w Lublinie

Prezydent Miasta Lublin, Rada Miasta, Mieszkańcy

Jako Mieszkańcy i Mieszkanki Lublina, dumni z naszych demokratycznych swobód i naszego Miasta, zgodnie z przysługującymi nam obywatelskimi prawami i obowiązkami dla których podstawą jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec organizacji referendum dotyczącego przyszłości Górek Czechowskich. 

Uważamy, że jeśli do tego referendum dojdzie, a tym bardziej jeśli jego wynik będzie pozytywny lub tak zostanie zinterpretowany, Lublin zyska opinię miasta, w którym naruszono zasady demokracji i ładu ustrojowego wypracowanego po 1989 roku. Wówczas, udziałem milionów stało się to, co dotychczas wydawało się nieosiągalne – demokracja, prawa człowieka, wolne wybory. Przez ostatnich trzydzieści lat przyzwyczailiśmy się do myśli o powszechności i oczywistości tych zasad. Trzy dekady po transformacji ustrojowej mamy co do tego wątpliwości. 

Medialne wypowiedzi Właściciela Górek, iż będzie „zachęcał do głosowania na tak” w referendum jest przecież wielkim eufemizmem. Będzie on po prostu - i już to robi - reklamował swój produkt. W ten sposób referendum o losie Górek Czechowskich, którego koszt szacowany jest na 350-500 tys. (z pieniędzy podatników), stanie się kampanią reklamową zmonopolizowaną przez jeden komercyjny podmiot. 

Kto w stopniu porównywalnym do możliwości Dewelopera będzie „zachęcał do głosowania na nie”? Kto wyjaśni 350 000 Mieszkańców i Mieszkanek Lublina, jakie korzyści przyniesie im zachowanie Górek Czechowskich w maksymalnym stopniu jako publicznego terenu zieleni? Kto przedstawi alternatywne scenariusze? Kto nagłośni planistyczną historię tego terenu i przypomni, dlaczego Górki są chronione przed urbanizacją w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina z 2000 r. ? Kto sfinansuje w prasie całostronicowe cytaty ze Studium i wizualizacje ukazujące, jak realnie może wyglądać zabudowanie 30% Górek blokami? Kto wynajmie firmy PR-owe do popularyzacji tych treści w mediach społecznościowych? 

„Co to za demokracja, skoro ubiegać się o wybór mogą tylko ludzie, którzy mają milion albo 10 mln dolarów?”, zapytał podczas jednego z wywiadów znany amerykański politolog Benjamin Barber. Parafrazując jego słowa, można zapytać: co to za demokracja, w której rola najbardziej aktywnego gracza w decydowaniu o lokalnym planie zagospodarowania przypada liczącemu na zysk prywatnemu inwestorowi? 

Co to za demokracja, w której demokratyczne władze pomijają decyzje swoich obywateli, do respektowania których same się zobowiązały, organizując panel obywatelski? Panel obywatelski jest innowacyjną, naukową metodą podejmowania społecznie reprezentatywnych decyzji, stąd jego wysoki koszt ok. 200 tys. Zgodnie z zasadami tej metody 60 panelistów i panelistek reprezentujących społeczność Lublina wypracowało rekomendacje, które miały być zobowiązujące dla Miasta. Jedna z tych rekomendacji brzmi: „Pełna ochrona Górek Czechowskich przed zabudową”. Dlaczego teraz znowu na ten sam temat organizuje się referendum? Czy metoda panelu obywatelskiego okazała się zła? Czy mamy do czynienia z prawdziwą, rzeczywistą partycypacją społeczną, czy też z wykorzystywaniem jej narzędzi do realizacji prywatnych interesów? 

Polskie samorządy stoją na straży dobra wspólnego „małych ojczyzn”, którego częścią jest ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Dlatego też prawo własności gruntów zostało zgodnie z Konstytucją ograniczone kilkoma ustawami. Bez tego ładu, wypracowywanego przez pokolenia polskich urbanistów przynajmniej przez 100 lat niepodległości, mielibyśmy przestrzenny bezład i chaos. Art. 1 ust. 3 Ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym mówi: „Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.” 

Przypomnijmy, jak nasze własne, aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta traktuje wspomniany w Ustawie interes publiczny. W punkcie „Ochrona szaty roślinnej” Studium mówi: „Głównym zagrożeniem dla szaty roślinnej są wszelkiego rodzaju procesy inwestycyjne. Tereny zieleni w mieście traktowane są przez różne grupy inwestorów jako potencjalne miejsca realizacji zabudowy. (...) Ochronę zieleni należy traktować w sposób rygorystyczny, ponieważ stanowi ona zasoby biologiczne miasta, wzbogaca krajobraz i współtworzy struktury przestrzenne.” W punktach „Podmioty realizujące” oraz „Warunki rozpoczęcia i sposób realizacji programu” Studium mówi: „(…) formy ochrony planistycznej ustanawiają jednostki samorządu terytorialnego. (…) Należy wyraźnie podkreślić, iż konsekwentny i ciągły proces ochrony walorów środowiska przyrodniczego jest jedynym skutecznym sposobem uzyskania zamierzonych efektów.” 

Górki Czechowskie są w Studium jednym z kluczowych terenów zieleni dla całego Lublina. Czy od 2000 roku ich wartość zmalała? Czy mamy czystsze powietrze, więcej parków i łąk? Czy zatem znane jest ekonomiczne wyliczenie wartości Górek, jaką mają one dla społeczności lokalnej i interesu publicznego? Nie dyskutujemy tutaj o słuszności pytania referendalnego – choć z pewnością wymagałoby to osobnej debaty. Dyskutujemy o samym sposobie decydowania o losie jednego z najcenniejszych ekosystemów miasta; o tym, czy planowane referendum jest zgodne z przytoczonymi powyżej przepisami. 

W 1978 roku w eseju Siła bezsilnych Vaclav Havel pisał: „Mówiąc o życiu w prawdzie, nie mam naturalnie na myśli wyłącznie wyrażania poglądów na przykład w formie jakiegoś protestu albo listu (...). Może to być cokolwiek, za pośrednictwem czego człowiek lub grupa ludzi buntuje się przeciw manipulowaniu sobą.” Po ponad czterdziestu latach słowa te nabierają szczególnego znaczenia. Szczególnego znaczenia nabiera również postawa miejskich Obywateli i Obywatelek: zaangażowania i aktywnego opowiedzenia się po stronie tego, co prawdziwe, rzetelne i uczciwe. 

Inicjatorzy i autorzy listu:

Agnieszka Ziętek, socjolożka i politolożka, adiunkt UMCS

Jan Kamiński, architekt krajobrazu, nauczyciel akademicki
Magdalena Nosek, aktywistka miejska
Sławomir Pawłowski, inżynier, społecznik, reprezentant mieszkańców w Komitecie Rewitalizacji Miasta Lublin
Szymon Pietrasiewicz, aktywista, animator kultury, Lubelski Ruch Miejski
Krzysztof Gorczyca, aktywista miejski

List podpisali:
dr Rafał Czekaj, filozof, estetyk, adiunkt WFiS UMCS
dr hab. Andrzej Kapusta, wykładowca akademicki, UMCS
dr hab. Paweł Leszkowicz, historyk sztuki, kurator wystaw
dr hab. Tomasz Kitliński, filozof, filolog, aktywista
Magdalena Długosz, aktywistka, kulturoznawczyni, asystentka na Wydziale Humanistycznym UMCS
Aleksandra Korzeniowska, lekarz med.
Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna
Jolanta Prochowicz, członkini Zarządu Stowarzyszenia Homo Faber, filozofka, doktorantka w Instytucie Filozofii UW
dr hab. Piotr Szreniawski, nauczyciel akademicki, artysta
Marek Rybołowicz, dziennikarz prasowy
Jan Ordyński, dziennikarz
dr Paulina Zarębska-Denysiuk, aktywistka miejska
Marcin Skrzypek, laureat Medalu 700-lecia Miasta Lublin, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Obywatelskiego
Ewa Kokoszycka, aktywistka
Ignacy Breś, aktywista
Jacek Zalewski, dziennikarz
Iza Gawęcka, aktywistka, artystka, animatorka kultury
dr Tomasz Załuski, wykładowca akademicki, Uniwersytet Łódzki
Beata Pyza, magister sztuki
Iwona Konecka, animatorka kultury
Apolonia Tatarczak, mieszkanka Lublina
Piotr Szumlewicz, związkowiec
dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
dr Barbara Smoczyńska, trenerka i coach
Katarzyna Hołda, artystka
Jan Kapela, pisarz, aktywista
Mikołaj Syska, aktywista, członek zespołu Krytyki Politycznej
Dariusz Osiński-Krawiec, Dj, miłośnik przyrody
Alina Pospischil, dziennikarka
Anna Bakiera, pracownik NGO
Tymoteusz Wojna, animator kultury
Dariusz Figura, animator kultury, trener
Ewelina Kruszewska, projektantka, grafik
Bart Staszewski, Marsz Równości w Lublinie
Łukasz Witt – Michałowski, reżyser
Rafał Rutkowski, poeta
Zbigniew Kowalczyk, inżynier środowiska
Katarzyna Prus, dziennikarka
Przemysław Szymański, animator kultury
Marek Nawratowicz, pracownik instytucji kultury
Paweł Cegiełko, mieszkaniec osiedla Botanik
Piotr Skrzypczak, Stowarzyszenie Homo Faber
Agata Diduszko-Zyglewska, dziennikarka, działaczka społeczna, warszawska radna
dr hab. Joanna Wowrzeczka, artystka, aktywistka
dr hab. Beata Dobrowolska, nauczyciel akademicki, mieszkanka Lublina
Marta Wysocka, historyk sztuki
Jarosław Sachar, socjolog, kulturoznawca
dr Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
Sylwia Hejno
Ludomir Franczak, artysta, reżyser teatralny
dr Tomasz Opania, artysta
Marta Tarnowska, socjolożka, aktywistka
Klaudia Olender, aktywistka
Paweł Hajncel, artysta
Lalla Podobińska, Stowarzyszenie "Społeczeństwo FAIR"
Grzegorz Reske, kurator i producent sztuk performatywnych
Marta Keil, kuratorka
Michał Borucki, Krytyka Polityczna
dr Tomasz Kalbarczyk, aktywista
Anna Cieplak, animatorka kultury, pisarka
dr Tomasz Rakowski, etnolog, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski
Rafał Betlejewski, artysta
Anna Dryjańska, aktywistka kobieca
Patryk Kuś, animator kultury
dr Teresa Klimowicz, Stowarzyszenie „Studnia Pamięci", Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Szymon Furmaniak, społecznik z dzielnicy Dziesiątej
Pat Kulka-Kowalczyk, Instytut Studiów Zaawansowanych
Robert Zając, kolektyw kilku.com, projektant grafik
Jakub Szafrański, fotograf i publicysta Krytyki Politycznej
dr hab Paweł Sikora, wykładowca akademicki, UMCS
> Rafał Lis, animator kultury
Katarzyna Zabratańska, prezeska Innej Fundacji, socjolożka, działaczka na rzecz różnorodności
Urszula Janik, muzyk
Piotr Sękowski, muzyk
Grzegorz Sabeł, muzyk
Anna Mazuś, dyspozytor lotniczy
Ewa Szember-Czerwińska, mieszkanka
Katarzyna Dudziak, pedagog, aktywistka miejska
Jadwiga Dudziak, mieszkanka Lublina
Zofia Trębaczewska – Smutek, przyrodnik, emerytowany pracownik Ogrodu Botanicznego UMCS
Grażyna Goliszek, nauczycielka
Bernardyna Król, emerytowana nauczycielka
Maria Rzeszot, studentka politologii
Aleksandra Król, studentka biologii UMCS
Elżbieta Myśliwiecka, dyrektorka SP, nauczycielka
Waldemar Kudlak, nauczyciel
Danuta Kudłak, emerytka
Agata Myśliwiecka, studentka socjologii Kul
Magdalena Bartnik, mieszkanka Lublina
Joanna Opalińska, muzyk
Teresa Opalińska, emerytowana mieszkanka Czechowa
Bogusław Opaliński, emerytowany mieszkaniec Czechowa
Marcin Opaliński, inżynier budownictwa
Krystyna Sakowska, muzyk
Joanna Gałaś, nauczyciel
Kazimierz Gałaś, nauczyciel
Bożena Gałaś, nauczyciel
Agnieszka Gałaś, instruktor tańca
Romana Okońska, emerytowana księgowa
Roman Okoński, emerytowany nauczyciel
Olga Ewa Pawłowska, manager
Artur Pawłowski, właściciel kwiaciarni
Małgorzata Sobieszek, nauczyciel
Krzysztof Sobieszek, operator kamery
Marcin Wiliński, muzyk
Bernadetta Janda, nauczyciel
Adrian Janda, muzyk
Krystyna Wilczyńska, muzyk
Krzysztof Szczepański, muzyk
Małgorzata Jargiełło-Baszak, lekarz
Joanna Jakobs, muzyk
Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary
Marta Kurowska, aktywistka miejska
Monika Stolat, menedżerka kultury
Agnieszka Muras, działaczka społeczna
Stanisława Fidor-Tatarczuk, architekt krajobrazu
Kamila Kasprzak, aktywistka, animatorka kultury i koordynatorka Klubu Krytyki Politycznej w Gnieźnie
Katarzyna Michalik, animator, bibliotekarz
Sebastian Michalik, sztygar elektryczny
Jadwiga Janaszek, emeryt
Anna Boguszewska-Czubara, nauczyciel akademicki, chemik
Agata Karewicz, artysta plastyk
Małgorzata Szymańska – Paździor, biolog
Magdalena Kobylinska, nauczycie
Tomasz Gąsior - muzyk, ogrodnik
Joanna Gąsior- pedagog, nauczyciel
Urszula Gut, inspektor
dr Przemysław Pluciński, wykładowca akademicki
Alina Czyżewska, aktywistka, aktorka
Lech Cwalina, Elżbieta Cwalina, właściciele restauracji Hades-Szeroka
Sylwia Janasz, animatorka kultury, współautorka Kooperatywy Lubelskiej
Marta Góźdź, artystka, scenografka
Jacek Giszczak, muzyk
Mirek Sokołowski, muzyk
Magdalena Linkowska, kuratorka
Piotr Strelnik, artysta malarz
Marta Sobolewska, ekonomistka
Marcin Sudziński, animator kultury, pszczelarz, fotograf
Marta Jaskulska, socjolożka, dr, nauczycielka akademicka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ewa Kipta, emerytowana architekt i urbanistka
Janina Zabielska, socjolog, IS WNS KUL
Katarzyna Tymicka, specjalista GIS
Krzysztof Wiśniewski, radny Rady Dzielnicy Czuby Południowe
Małgorzata Wołoszyn, kreślarz autocad
Michał Fronk, architekt, architekt krajobrazu
Paweł Adamiec, nauczyciel akademicki, Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, architekt krajobrazu, artysta wizualny
Paweł Laufer, pisarz, dziennikarz, LRM
Piotr Celiński, prof. UMCS
Rafał Sadownik, Kierownik pracowni ds. Kultury i Sztuki Ludycznej, Warsztaty Kultury w Lublinie
Renata Kiełbińska, pedagog, kierownik domu kultury
Ilona Gruzla, nauczyciel
Małgorzata Goławska, filolożka romańska, Kooperatywa Lubelska
dr hab. Halina Rarot, prof., Politechnika Lubelska
Paweł Grochocki, muzyk
Bogusław Byrski, aktor Teatru im. H. Ch. Anderesena
Katarzyna Szczypior, architektka krajobrazu
Ryszard Schaeffer, komandor AKŻ w Nowym Targu

Ty również możesz dopisać się do powyższej listy

Jeżeli naprawdę chcesz, to znajdziesz sposób, by to zrobić.

Niezdecydowanym, za naszym najlepszym lubelskim drogowcem, dr Antonim Jakóbczakiem polecam film „Obywatelka Jane. Walka o miasto”(Citizen Jane: The Battle for the City)

Pozdrawiam,
af

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *