Miało być dla ludzi i chomików europejskich, a jest na wydrę

Tytuł tego felietonu pochodzi od refleksji jednej z mieszkanek Czechowa, która oglądając kolejny zapis AV z kolejnej dyskusji nad ponownym wyłożeniem nowego projektu SUiKZP Lublina skontestowała, że nowe Studium miało być dla ludzi i chomików europejskich, a jest czynione na wydrę przeciwko jednemu i drugiemu.

Przedstawiając poniższe statystyki z zestawienia uwag do pierwszego wyłożenia SUiKZP Lublina wypada mieć nadzieję, że końcowy projekt nowego Studium przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Lublin będzie uwzględniał uwagi i zalecenia zapisane w ekofizjografiach i innych opiniach takich jak RDOŚ, a przede wszystkim suwerena, w imieniu i na rzecz którego mają być wprowadzone zmiany lokalnej konstytucji planistycznej.

1. Bazując na danych udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin, wiemy, że:
1) Wpłynęło 1945 odrębnych pism z uwagami.
2) Uwzględniono uwagi z 1246 pism.
3) Pism dotyczących Górek Czechowskich wpłynęło ponad 700 (około 35%).

2. Bazując na udostępnionych plikach z uwagami, możemy się dowiedzieć, że:
1) Wszystkie pisma zawierały łącznie około 5332 uwag.
2) Uwagi nieuwzględnione w ilości około 3501.
3) Uwagi częściowo nieuwzględnione w ilości około 683.
4) Uwagi uwzględnione w ilości około 1148.

3. Uwagi nieuwzględnione i uwzględnione po dodaniu uwag częściowo nieuwzględnionych w ilości 683:
1) Uwagi nieuwzględnione w ilości około 4184.
2) Uwagi uwzględnione w ilości około 1831.

4. Zachowanie Górek Czechowskich w aktualnej formie i przeznaczeniu znalazło odzwierciedlenie w ponad 900 (dziewięciuset) uwagach złożonych przez różne osoby fizyczne, prawne, jednostki pomocnicze miasta, organizacje pozarządowe i ruchy nieformalne. Ogółem uwag związanych z ocaleniem Górek Czechowskich przed urbanizacją w postaci wysokościowej zabudowy wielorodzinnej było około 2000.

5. Dopuszczenie na Górkach Czechowskich zabudowy wielorodzinnej nalazło odzwierciedlenie w 3 (trzech) złożonych uwagach (TBV Investment). (1 uwaga została uwzględniona w całości, 1 nieuwzględniona i 1 częściowo nieuwzględniona).

6. Dopuszczenie niezdefiniowanej rodzajowo zabudowy mieszkaniowej na obszarze 30% Górek Czechowskich znalazło odzwierciedlenie w 2 (dwóch) złożonych uwagach (Rada Dzielnicy Czechów Północny, Lubelskie Towarzystwo Kolarskie).

Upublicznione po interwencjach społeczników uwagi do projektu pierwszego wyłożenia SUiKZP, a sporządzone w zakresie pozostawienia Górek Czechowskich jako obszaru niezurbanizowanego ze względu na złą jakość powietrza w Lublinie, pozbawione zostały merytorycznych uzasadnień, co wskazuje na próbę ukrycia zależności pomiędzy stanem aerosanitarnym naszego miasta, a jego formą zagospodarowania przestrzennego (ocenzurowano zapisy uzasadnienia znajdujące się w jednym z formularzy uwag przygotowanych przez LAS).

Jest to o tyle znamienne, że przy średniodobowej temperaturze powyżej +15 stopni Celsjusza, dzisiejszy 24h pomiar poziomów pyłów zawieszonych MP10 przekroczył w naszym mieście 137% normy i był w bieżącym roku kolejną, 25 dobą z 35 dopuszczalnych ustawodawstwem krajowym w ciągu całego roku, a szczytowo przekroczenie sięgnęło 536% normy.

7. Drugą co do ilości uwag była kwestia budowy przedłużenia ulicy Smoluchowskiego oraz nadanie jej klasy drogi zbiorczej, co wpłynie bardzo niekorzystnie na usytuowaną tam zabudowę jednorodzinną.

Najbardziej znamienne są odpowiedzi na 5 uwag, w których wiceprezydent Artur Szymczyk straszy konsekwencjami z art. 212 Kk. (zniesławienie), co w kontekście przedmiotu dyskusji jest kuriozum nie tylko na terenie naszego kraju, ale i najbardziej odległych zakątków świata, bo zamiast wsłuchiwać się w opinie, uwagi i sugestie suwerena, jego pośrednik w sprawowaniu władzy próbuje mu nałożyć kaganiec.

Relikt głębokiego PRL wykorzystany zostaje do próby ukrycia braku transparentności i jawności decyzji planistycznych, które naruszają interesy mieszkańców i równowagę w środowisku naturalnym.

Pamiętać przy tym należy, że jednym z ukrywanych przez „ratusz” dokumentów jest opinia RDOŚ do drugiego projektu nowego SUiKZP Lublina z dnia 11 stycznia 2018 roku, w której świetle wyłożony ponownie projekt nowego SUiKZP pozostawia wiele do życzenia, a opinie mieszkańców zagrożone ściganiem karnym stają się wręcz papierkiem lakmusowym na intencje planistów i ich przełożonych.

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć sobie, żeby na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, odzyskało ją również nasze miasto, Miasto Lublin.

Pozdrawiam serdecznie,
Andrzej Filipowicz
POL/LAS/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *