Memorandum i apel w oparciu o art. 28.1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Jest to kolejna inicjatywa własna oraz w imieniu Porozumienia Obrony Lublina i Lubelskiego Alarmu Smogowego, która ma dać mieszkańcom naszego miasta świadomy wybór pomiędzy bojkotem a udziałem w referendum lokalnym, które zostało zainicjowane i podjęte z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego.

Główni adresaci tego wniosku, którymi są członkowie organu stanowiącego Gminy Lublin doskonale wiedzą, że decyzja o referendum lokalnym ws. Górek Czechowskich dyskryminuje tych, co nie mają środków finansowych na zakamuflowaną korupcję, którą jest obietnica przekazania znacznego obszaru gruntów w zamian za zmianę SUiKZP i MPZP.

Są to działania, które pozbawiają innych możliwości takich, jakie poprzez referendum stworzono indywidualnemu podmiotowi, którym jest spółka TBV Investment. W tym samym czasie prywatni właściciele innych gruntów, które od ponad 100 lat są własnością rodziny, a nie jak wcześniej w przypadku Górek Czechowskich majątkiem narodowym — mogą jedynie na posiedzeniach komisji problemowych Rady Miasta i spotkaniach z prezydentem Lublina błagać o takie samo traktowanie.

Koordynując działania LAS i POL oraz wypełniając rotę ślubowania członka Rady Dzielnicy Czechów Południowy, jestem przekonany, że jeżeli nie w orzecznictwie krajowym, to międzynarodowym uchwała o tym referendum nie tylko zostanie uchylona, ale oceniona prawnie, moralnie i politycznie, bo godzi w podstawowe normy prawne oraz zasady współżycia społecznego.

Oby w tej ocenie nie wymieniono nikogo z odbiorców tej wiadomości, którym byli nie tylko przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego Gminy Lublin oraz media, ale również szeroka krupa lubelskich miejskich aktywistów.

Poniżej zamieszczam pełny wykaz dokumentów, o które na podstawie Art. 28.1. Ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym, art. 5 w związku z art. 8 ust. 2, art. 38, 68 ust. 1 i 4, art. 74 i art. 81 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art, 2, 3 i 5 Konwencji z Aarhus, art. 5, Ustaleń Komisji Wspólnot Europejskich ws. Zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości — Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka {SEC(2006) 607} {SEC(2006) 621}, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej, oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r., zwróciłem się do Prezydenta i Rady Miasta Lublin, a bez których znajomości udział w referendum lokalnym ws. przyszłości Górek Czechowskich będzie jak gra w Lotto lub rosyjska ruletka.

Poza poniższymi dokumentami prosiłem o podanie odnośnika do zdjęć z 2018 roku zamieszczonych na stronie: naszekrainy.pl/ciekawe-miejsca/gorki-czechowskie-lublin-2018/41.html – w galerii zdjęć terenu zamieszczonych pod adresem: lublin.eu/lublin/referendum-lokalne/zdjecia-terenu

Dokumenty, które powinny być niezwłocznie upublicznione na stronach lublin.eu/lublin/referendum-lokalne:
1. Wersja elektroniczna mapy ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin z 1954 roku z wykadrowanym obszarem Górek Czechowskich;
2. Wersja elektroniczna mapy ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin z 1959 roku z wykadrowanym obszarem Górek Czechowskich;
3. Wersja elektroniczna mapy ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin z 1986 roku z wykadrowanym obszarem Górek Czechowskich;
4. Wersja elektroniczna projektu strefowania zagospodarowania obszaru placu ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru „Górki Czechowskie” z 1992 roku;
5. Wersja elektroniczna mapy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin z 2000 roku z wykadrowanym obszarem Górek Czechowskich;
6. Wersja elektroniczna mapy Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych dla Lublina z 2000 roku z wykadrowanym obszarem Górek Czechowskich;
7. Wersja elektroniczna społecznego projektu wykorzystania walorów przyrodniczych „Górek Czechowskich” z 2001 roku;
8. Wersja elektroniczna mapy pierwszej wersji projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin z 2016 roku, który był wyłożony zgodnie z PL-PF-I.6720.6.2014 w dniach od 29.08.16 do dnia 23.09.2016 roku, z wykadrowanym obszarem Górek Czechowskich;
9. Koreferat dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Pprzestrzennego autorstwa prof. Krystyny Solarek. Numer umowy 3/PL/16 z dnia 2016-03-30;
10. Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 18.11.2015 oraz 16.06.2016 roku;
11. Upublicznienie wszystkich uwag złożonych do ponownego (drugiego) wyłożenia nowego projektu SUiKZP które miało miejsce w dniach 21.03-23.04.2018 roku;
12. Upublicznienie wszystkich opinii i uzgodnień instytucjonalnych akceptujących intensywną zabudowę wielorodzinną w obszarze Górek Czechowskich, na które wielokrotnie powoływali się planiści Urzędu Miasta Lublin;
13. Upublicznienie wyników audytu środowiskowego wszystkich procedur planistycznych związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Lublin zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 13.06.2018 roku, wyrażonych. pismem znak AK-S-I.1510.2.81.2018;
14. Wykaz wszystkich wniosków o zmianę SUiKZP dla obszaru tzw. Górek Czechowskich, a złożonych przez właścicieli tego terenu;
15. Wykaz wszystkich wystąpień instytucjonalnych do Prezydenta Miasta Lublin i udzielonych na nie odpowiedzi, a związanych z zasypywaniem odpadami i zalewaniem nieczystościami byłej strzelnicy w tzw. Górkach Czechowskich;
16. Inwentaryzacja przyrodnicza dla całego Lublina” przeprowadzona przez zespół prof. Tadeusza J. Chmielewskiego z roku 1998;
17. Ekofizjografia podstawowa do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin, Piotr Sempliński, Anna Giezek, Hanna Bieniaszkiewicz – Lublin 2009;
18. Ekofizjografia problemowa dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie opracowanej przez Joannę Martynę Czopek, Lublin 2011;
19. Opinia dotycząca możliwości lokalizacji zabudowy na terenie Górek Czechowskich pod względem konfliktów ze środowiskiem przyrodniczym opracowana przez Biuro Doradztwa ekologicznego i inwestycyjnego sp. z o. o., Warszawa 2014;
20. Aneksu do ekofizjografii problemowej rejonu Górek Czechowskich” opracowany przez Annę Giezek w styczniu 2014 roku;
21. Analiza uwarunkowań środowiskowych dla terenu Górek Czechowskich w Lublinie”, EKOID, Katowice z 2015 roku;
22. Aneks do ekofizjografii podstawowej do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublin”, Cuch J. – Lublin 2015;
23. Inwentaryzacja chomika europejskiego Cricetus cricetus na obszarze Górek Czechowskich w Lublinie”, mgr. Tomasz Buczek, Lublin 2018 roku.

Lublin, 07.03.2019 roku

Z poważaniem,
Andrzej Filipowicz
Koordynator LAS/POL
Członek Rady Dzielnicy
Czechów Południowy

Jeden komentarz do “Memorandum i apel w oparciu o art. 28.1. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *