Kantyczka z lotu ptaka aktualna, jak nigdy!

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”. Przywołanie jednej ze złotych myśli Napoleona Bonaparte nie ma na celu ucieczki od odpowiedzialności, a tylko podkreślenie, że aktywność zawsze ma jakąś cenę, a presja okoliczności i czasu nie pozostaje bez znaczenia. Zresztą oceńcie Państwo sami poniższe okoliczności, przyczyny oraz ewentualne skutki działań nacechowanych zwłoką.

Suplement do informacji związanej z otrzymaną w dniu 3 stycznia 2020 aktu treścią aktu notarialnego zawartego pomiędzy Gminą Lublin i TBV Investment, a dotyczącego podziału i scalania gruntów w Górkach Czechowskich oraz zmian właścicielskich i wynikających z tego korzyści stron, oraz idących za tym konsekwencji.

Po otrzymaniu kolejnej uwagi od odbiorców pierwotnej informacji z dnia 4.01.2020 — tym razem w zakresie dokonania analizy niewłaściwej uchwały Rady Miasta Lublin, która przywołana została w ujawnionej wcześniej treści aktu notarialnego zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Lublin i TBV Investment, dotyczącym obszaru Górek Czechowskich — proszę przyjąć, co następuje:

Skarga jednej z mieszkanek Lublina, w której podniesiona została bezprawność procedowania zmiany ZUiKZP i (lub) MPZP w zamian za jakiekolwiek korzyści samorządu poza tymi określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renta planistyczna i opłata adiacencka) objęła nawet te fakty, które miały miejsce po opuszczeniu przez społeczników sali obrad plenarnych Rady Miasta Lublin. Mająca później miejsce zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie kolejnego projektu uchwały bazującego na dokonanej wcześniej zmianie SUiKZP — projektu uchwały niepoprzedzonej opiniami Statutowych Komisji Rady Miasta Lublin jest bez jakiegokolwiek znaczenia.

Jestem również przekonany, że to samo dotyczy skargi byłego wojewody lubelskiego, Przemysława Czarnka, który tym sposobem zakwestionował zmianę przeznaczenia Górek Czechowskich w zmienionym SUiKZP, co było równoznaczne z brakiem zgody na roszady znajdującymi się tam gruntami.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa poczuł się wprowadzony w błąd, to serdecznie przepraszam, bo moim celem było zadanie sprawy z zaistniałych sytuacji, a nie przysparzanie komuś jakichkolwiek dylematów, czy też dyskomfortów.

Tym samym podtrzymuję wszystkie tezy, informacje i interpretacje faktów, które zostały wcześniej przeze mnie Państwu przedstawione, a ich treść znalazła się w poniższym wpisie:

Z poważaniem i pozdrowieniami.
Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Co im hańba, gdy talary. Mają lepszy kurs od wiary!

Mamy już wstępną analizę treści umowy notarialnej zawartej pomiędzy „ratuszem” i TBV Investment oraz zapisów Ksiąg Wieczystych, którą można i trzeba kolportować w dowolnym zakresie. Wskazana jest również ewentualna korekta, bo analitycy i opisujący ich pracę mogą widzieć to inaczej, niż gotowa jest zrozumieć osoba postronna, a piszący te słowa pod ciężarem charakteru informacji zebrał w nocy wszystko do kupy i wysłał do CBA:

1. Nie zgadza się ilości gruntów z załącznika graficznego NR 1 do umowy z dnia 21.06.2019 z zapisami Ksiąg Wieczystych, według których TBV Investment dysponuje łącznie 30.0971 HA gruntów, dla których ustanowiona jest cesja Banku Spółdzielczego w Piaskach w wysokości 25,5 miliona złotych.

2. Nie zgadzają się ilości gruntów z załącznika graficznego NR 1 do umowy z dnia 21.06.2019 z zapisami Ksiąg Wieczystych, według których Gmina Lublin dysponuje łącznie 75.0014 HA gruntów, dla których wykreślono hipotekę ustanowioną przez Bank Spółdzielczy w Piaskach w wysokości 25,5 miliona złotych.

3. Najbardziej istotny jest poniższy odnośnik dotyczący treści umowy notarialnej pomiędzy Gminą Lublin i TBV Investment, która zawiera poświadczenie nieprawdy, w postaci zapisu w § 1.3, w którym strony i notariusz stwierdzają, iż: „Niżej opisana uchwała nr 311/VIII/2019 Rady Miasta Lublin, z dnia 1 lipca 2019 roku nie została uznana przez wojewodę za nieważną, jak również wojewoda nie stwierdził, że została wydana z naruszeniem prawa, nie została także zaskarżona do sądu administracyjnego.”

Powyższy zapis stoi w jednoznacznej sprzeczności z faktem, iż w dniu 31 lipca 2019 roku, a więc w dwa miesiące przed terminem zawarcia umowy notarialnej — zmianę SUiKZP Lublina za pośrednictwem Rady Miasta Lublin zaskarżyła jedna z sąsiadek Górek Czechowskich oraz w dniu 19.09.19, a więc na 11 dni przed zawarciem ww. aktu – to samo uczynił były wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek. Bezsprzecznym jest, że pełnomocnik prawny prezydenta, małżonka byłego przewodniczącego rady miasta, Piotra Kowalczyka, na miesiąc przed sporządzeniem aktu notarialnego złożyła w imieniu Gminy Lublin wniosek o odrzucenie skargi p. Magdaleny Wolanowskiej:

Według naszych analityków próba ukrycia treści umowy oraz jej niezgodności ze stanem faktycznym miała głównie na celu przeszacowanie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Piaskach, poprzez przeniesienie zobowiązań spółki TBV Investment w wysokości 22,5 miliona złotych stanowiących kredyt inwestycyjny zabezpieczony hipoteką na 105 ha Górek Czechowskich w obszar 3,5 razy mniejszy oraz zdjęcie hipoteki z 70 ha obszaru sprzedanego Gminie Lublin za 1,1 złotych netto.

Wykorzystując burzę medialną towarzyszącą zmianie SUiKZP ponad 3,5 krotnie zwiększona została wartość parceli przeznaczonych pod zabudowę oraz o tyle samo zmniejszeniu uległy zobowiązania podatkowe właściciela. Jednocześnie dokonano wykładni zwalniającej TBV Investment z podatku od wartości dodanej (VAT) w wysokości 10.727.850,00 złotych (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Zawarcie w akcie notarialnym informacji o zaskarżeniu uchwały zmieniającej SUiKZP musiałoby skutkować odmową banku na zdjęcie hipoteki z ponad 70 HA i przypisanie jej do pozostałości w ilości 30 HA lub wypowiedzenie umowy i postawienie w stan natychmiastowej wymagalności spłaty zobowiązań TBV Investment związanych z kredytem inwestycyjnym zaciągniętym w kwocie 25,5 miliona złotych.

Pozostałe rozbieżności pomiędzy treścią aktu notarialnego a umowami i aneksami do nich, które stawiły podstawę uchwalenia przez Radę Miasta Lublin zmiany SUiKZP są bardziej skomplikowane, bo w posiadaniu Echo Inwestment było 113ha obszaru Górek Czechowskich, a podział i scalanie dokonane przez TBV wymaga bardzo głębokiej analizy. Już wiemy, że obszar zaplanowany pod zabudowę przekracza znacznie deklaracje medialne oraz zapisy umów, które były podstawą decyzji rady miasta o zmianie SUiKZP.

Pierwsze opinie prawne wskazują na ewentualną nieważność umowy notarialnej zawierającej poświadczenie nieprawdy, co powoduje przede wszystkim jej formalną nieskuteczność. Może być to również umyślnym, nieformalnym zabezpieczeniem interesów obu stron, lub tylko jednej z nich.

W tym kontekście jeszcze bardziej istotna powinna być próba ukrycia raportu z inwentaryzacji przyrodniczej obszaru Górek Czechowskich, który miał stanowić środowiskową podstawę zmiany SUiKZP, a podlega w upublicznieniu zamierzonej zwłoce i próbom zmiany zastrzeżeń ze strony grupy naukowców, którzy brali udział w jego opracowaniu. Nie jest wykluczone, że po upublicznieniu raport ten nie będzie odpowiadać pierwotnej treści, która mogłaby zniweczyć deal polityczno-biznesowy.

Parafrazując największych bardów Solidarności w słowach pieśni „Kantyczka z lotu ptaka” – trzeba zmienić tylko treść refrenu poprzez zastąpienie „nam” na „im”:

Z poważaniem,

Andrzej Filipowicz
koordynator zespołu analityków
LAS/POL/RDCP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *