Antysmogowe rekomendacje LAS dla Panelu Obywatelskiego w Lublinie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, publikujemy rekomendacje dla antysmogowego panelu obywatelskiego w Lublinie, który ma zająć się tym, do czego obligowany jest samorząd, a więc ochroną klimatu i powietrza atmosferycznego.

Według danych eksperckich opracowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (aktualizacja Programu Ochrony Powietrza) – koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z samej tylko ekspozycji mieszkańców aglomeracji lubelskiej na pyły zawieszone PM2,5 – szacowane są na poziomie 150 tysięcy pracowniczych dni chorobowych, 300 przedwczesnych zgonów i 2 miliardy złotych kosztów zewnętrznych rocznie.

Do powstawania smogu prowadzi emisja powierzchniowa (grzewcza) i liniowa (komunikacyjna) oraz brak właściwego i skutecznego systemu przewietrzania terenów zurbanizowanych.

Lubelski Alarm Smogowy rekomenduje Panelowi Obywatelskiemu działania antysmogowe, których wcześniej nie podjął samorząd Lublina:

I. Działania bezinwestycyjne (bezkosztowe lub w kosztach własnych):
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich korytarzy i klinów przewietrzających Lublin z uwzględnieniem zalecanej minimalnej długości, szerokości, spójności i ciągłości. Zapisanie w Studium Uwarunkowań i Kierunków oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego Lublina, całkowitej nienaruszalności korytarzy i klinów przewietrzających, oraz obowiązku usunięcia obiektów, które utrudniają swobodny przepływ powietrza.
2. Wprowadzenie pełnej kontroli Miasta Lublin nad wycinką drzew oraz obrotem pozyskanego z nich drewna, które spalane jest w ponad 90% w kominkach i kotłach, co powoduje emisję do powietrza około 30% więcej pyłów zawieszonych PM2,5 niż przy opale węglem.
3. Doprowadzenie w centrum miasta i na jego obrzeżach do pełnej synchronizacji drogowej sygnalizacji świetlnej. Zlikwidowanie z przeznaczeniem na zieleńce urzędowych miejsc postojowych w centrum miasta. Za przykładem innych miast UE wszyscy pracownicy urzędów publicznych i samorządowcy powinni korzystać z komunikacji miejskiej.

II. Działania inwestycyjne (koszty zewnętrzne):
1. Zwiększenie środków finansowych w budżecie Miasta Lublin do poziomu 0,1% dochodów (dwa miliony złotych rocznie) z przeznaczeniem na wymianę pieców i kotłów grzewczych skatalogowanych poniżej klasy 5 oraz termomodernizację domów opalanych paliwem stałym. Działania te powinny objąć głównie osoby niezamożne.
2. Wyposażenie wszystkich działających w mieście żłobków, przedszkoli, szkół i domów opieki w oczyszczacze powietrza z pyłów zawieszonych (koszt 1,5 miliona złotych). Według raportu Greenpeace i Fundacji #13 wszystkie placówki przedszkolne w Lublinie znajdują się w otoczeniu powietrza, którego zanieczyszczenie przekracza normy WHO.
3. Regularne sprzątanie na mokro wszystkich ciągów komunikacyjnych w mieście, co zniweluje emisję wtórną pyłów zawieszonych zalegających na drogach, chodnikach i parkingach. Działanie te powinno być wpisane w budżet miasta jako obowiązek wynikający z zapisów Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5.

Zachęcamy każdego użytkownika sieci Internet, by składał swoje wnioski i rekomendacje dla antysmogowego panelu obywatelskiego w Lublinie, które przyjmowanie są w formie pisemnej do dnia 19 maja 2018 r.  Spisane opinie własne lub rekomendacje przygotowane przez LAS należy przesyłać na adres: Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin, w tym poprzez internet na adres: obywatelski@lublin.eu

Jeżeli ktoś z Państwa gotów jest zostać jednym z 60. panelistów, to w celu uniknięcia konfliktu interesów wnioskodawcy i oceniającego – przed przesłaniem opinii sugerujemy sprawdzić wstępną kalifikację osobową do panelu obywatelskiego w Lublinie.

 

Za Lubelski Alarm Smogowy

Koordynator
Andrzej Filipowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *