Chodzi o przywrócenie do życia minimum przynależne ponad połowie mieszkańców Lublina

Od niepamiętnych czasów, otrzymany przeze mnie wniosek, który został skierowany do Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin, jest jednym z nielicznych, tak merytorycznych, że kładzie na przysłowiowe łopatki wszystkie artykuły sponsorowane i reklamy — zlecane przez potencjalnego dewelopera w obszarze byłego poligonu wojskowego nazwanego przez mieszkańców Lublina Górki Czechowskie.

Wartym szczególnego podkreślenia jest stan, w którym nie tyle chodzi o gigantyczną kwotę ponad 1,4 mld złotych przeznaczonych na Program Rewitalizacji Miasta Lublin, czy ponad 13,5-godzinne oczekiwanie na rozpatrzenie związanej z tym skargi na prezydenta miasta Lublina, dr Krzysztofa Żuka, ile o argumenty zawarte we wniosku Sławomira Pawłowskiego (Porozumienie Obrony Lublina), członka Komitetu Rewitalizacji, który jest w tym gremium jednym z przedstawicieli mieszkańców Miasta Lublin.

Jako autor wspomnianej skargi mogę tylko nadmienić, że czas oczekiwania na jej rozpatrzenie oraz towarzyszące temu okoliczności są niczym przy tym, co przeszedł Śp. Rotmistrz Witold Pilecki, który do swoich oprawców pisał nawet wierszem, a pomimo albo dlatego jego skarga musiała czekać na rozpatrzenie nie rok, a 70 lat.

Ze względu na wagę poruszonych spraw — wnioski/uwagi skierowane do Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin przez przedstawiciela mieszkańców, Sławomira Pawłowskiego publikuję bez żadnych skrótów — tak jak inni czynią z artykułami sponsorowanymi przez TBV Investment, które merytorycznie mają zresztą niewiele wspólnego z poniższym wystąpieniem oraz interesami Miasta Lublin i jego mieszkańców.

Życząc owocnej lektury.
Pozdrawiam,
af

Lublin, 18 grudnia 2018 roku

Sławomir Pawłowski
Porozumienie Obrony Lublina
Przedstawiciel mieszkańców w
Komitecie Rewitalizacji Miasta Lublina

Komitet Rewitalizacji Miasta Lublina

Uwagi do Diagnozy delimitacyjnej w zakresie środowiskowym oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Lublinie.

Diagnoza delimitacyjna przygotowana na zlecenie Urzędu Miasta Lublin na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Lublinie pomija najważniejsze kwestie środowiskowe podnoszone podczas dyskusji publicznych oraz w składanych wnioskach i uwagach do Programu Rewitalizacji Miasta.

Niezwykle ważne, wymienione w diagnozie delimitacyjnej negatywne zjawiska o charakterze środowiskowym takie jak zły stan jakości powietrza, czy też lokalne wyspy ciepła, nie zostały włączone do opracowania ze względu na brak, zdaniem Urzędu Miasta, szczegółowych danych w rozkładzie umożliwiającym zróżnicowania wewnątrz miejskie.

Podejściu takiemu i podjętej decyzji o pominięciu ww. negatywnych zjawisk przeczy stan faktyczny w postaci:
a) prognozy oddziaływania na środowisko nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
b) zapisów Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej uchwalonego w listopadzie ubiegłego roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego,
c) dokumentów wytworzonych na potrzeby Antysmogowego Panelu Obywatelskiego, prognoz oddziaływania na środowisko i projekt Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030,
d) Rocznej Oceny Jakości Powietrza za rok 2017 opublikowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty jednoznacznie definiują obszar miasta i określają ilość mieszkańców eksponowanych na ponadnormatywne rokroczne przekroczenie poziomu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych Benzo(a)Piren. Obszar 147 km kwadratowych i 339 850 mieszkańców, których dotyczą ww. przekroczenia oraz mapy wrażliwości i zagrożeń klimatycznych – każą na nowo wyznaczyć obszary zdegradowane i wpisać je w Program Rewitalizacji Lublina.

Jednym z głównych obszarów wymagającym specjalnej troski jest teren byłego poligonu wojskowego zwanego potocznie Górki Czechowskie, który, pomimo stosownych wniosków Rady Dzielnicy Czechów Południowy, petycji i wystąpień organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, rekomendacji Antysmogowego Panelu Obywatelskiego czy też uwag i wniosków niezrzeszonych mieszkańców Lublina, nadal jest pomijany w ogólnomiejskich planach rewitalizacyjnych, ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia mieszkańców.

Stan ten potwierdziła Rada Miasta Lublin w swojej uchwale nr 441/XXXII/2017 z dnia 7 września 2017 roku, uznającej skargę na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem Programu Rewitalizacji Gminy Lublin na lata 2017-2023.

Objęcie całego niezurbanizowanego jeszcze obszaru tzw. Górek Czechowskich Programem Rewitalizacji Gminy Lublin, poza korzyściami dla mieszkańców, pozwoli także prezydentowi dr Krzysztofowi Żukowi wywiązać się z ww. zobowiązania do usunięcia uchybień wskazanych w skardze, a przede wszystkim pozwoli ocalić dla ponad połowy mieszkańców Lublina przynależnych im otwartych terenów zielonych wynoszących 100 ha dostępnych dla każdego człowieka w odległości mniejszej niż 5 km od domu/mieszkania.

Aspekty z jednej strony związane z degradacją wartości przyrodniczych ww. obszaru naszego miasta, a z drugiej strony z koniecznością ochrony i poprawy jakości powietrza oraz adaptacją Lublina do zmian klimatu są poza wszelką oceną i dyskusją.

Warto przypomnieć tylko niektóre opracowania, wnioski, postulaty i rekomendacje, które w sposób niemal kompletny takie stanowisko uzasadniają.

Są to m.in.:
1. Opinia (Uchwała) Rady Dzielnicy Czechów Południowy ws. Programu Rewitalizacji Lublina,
2. Skarga na Prezydenta Miasta Lublin ws. braku właściwego nadzoru nad tworzeniem Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 ,
3. Uchwała Rady Miasta Lublin ws. uznania skargi na Prezydenta Miasta Lublin ws. braku właściwego nadzoru nad tworzeniem Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023,
4. Prognoza oddziaływania na środowisko do nowego projektu SUiKZP
5. Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji lubelskiej
6. Roczna ocena jakości powietrza województwa lubelskiego za 2017 rok
7. Komunikat WiOŚ o przekroczeniu zanieczyszczeń w 2018 roku oraz obszar i ilość mieszkańców eksponowanych na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza
8. Rekomendacje Panelu Obywatelskiego w sprawie smogu w Lublinie
9. Główny Instytut Górnictwa, Centrum Szkoleniowo-Informacyjne, Zakład Ochrony Wód: Przykłady systemowych ulepszeń nakierowanych na międzysektorową integrację w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi: str. 11
10. Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030: od str. 81 – Wrażliwość mieszkańców i miasta na zmiany klimatu

Koszty społeczne i ekonomiczne ewentualnego nieuwzględnienia powyższych uwag i wniosków nie mogą obciążać odpowiedzialnością interesariuszy i członków Komitetu Rewitalizacji, a w przypadku ich zlekceważenia lub pominięcia jedynie władze samorządowe naszego miasta.

Z poważaniem,
Sławomir Pawłowski
/-/
Porozumienie Obrony Lublina
Przedstawiciel mieszkańców w Komitecie Rewitalizacji Miasta Lubina

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *