W Lublinie mieszkańcy głosu nie mają! Posłanie LAS/POL do Prezydenta i Rady Miasta Lublin ws. przyszłości nie tylko Górek Czechowskich

Poniżej zapis dzisiejszej konferencji prasowej Lubelskiego Ruchu Miejskiego związany ze zwołaną na dzień 30.06.2019 roku sesją nadzwyczajną Rady Miasta Lublin, której przedmiotem będzie między innymi wniosek o zmianę SUiKZP, a w tym zmiany przeznaczenia niemal 30% obszaru Górek Czechowskich oraz treść powstałego na tej kanwie posłania do Prezydenta oraz Rady Miasta Lublin ws. przyszłości nie tylko Górek Czechowskich: https://youtu.be/Qi-wbvM_SSI

Przepraszamy Prezydenta oraz Radę Miasta i prosimy o wybaczenie!

Posłanie do Prezydenta oraz Rady Miasta Lublin ws. przyszłości nie tylko Górek Czechowskich

Przepraszamy w sposób szczególny Radnych KWW Krzysztofa Żuka oraz Ojca założyciela tej formacji, Prezydenta Lublina, dr Krzysztofa Żuka.

Przepraszamy głównie za to, że broniąc interesu 339 tysięcy 850 mieszkańców Lublina przebywajacych na obszarze 147 km2 — uraziliśmy wybujałe ego Waszej formacji samorządowej, co spowodowało niczym nieuzasadnioną decyzję o zmianie przeznaczenia terenów zielonych pomiędzy obszarami zurbanizowanymi, którymi są nadal jeszcze Górki Czechowskie.

Przepraszamy i prosimy o wybaczenie, by obecne i przyszłe pokolenia nie cierpiały z powodu podnoszonych przez nas kwestii jakości powietrza, wzrostu temperatury, retencji wody oraz zagrożenia dla bioróżnorodności w naszym mieście.

Przepraszamy za czynny udział we wszystkich etapach dyskusji nad kolejnymi projektami nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, składanie uwag, wniosków, petycji, apeli, moratoriów, memorandów, rezolucji i listów otwartych, które dotyczyły nie tylko Górek Czechowskich, ale też innych części naszego miasta.

Przepraszamy i prosimy o wybaczenie, że poza udziałem w konferencjach, szkoleniach i warsztatach związanych ze smogiem i zmianami klimatu pozwalaliśmy sobie zwracać Wam uwagę na niedostateczne dbanie o poprawę sytuacji i przeciwdziałanie prognozom przyszłości.

Przepraszamy i prosimy o wybaczenie, że kolejny raz sprawdziliśmy rzetelność informacji wytworzonych w związku z wnioskiem o zmianę przeznaczenia obszaru Górek Czechowskich oraz innych miejsc o olbrzymiej społecznej wrażliwości, pośród których znalazła się sprawa przedłużenia ulicy Smoluchowskiego, Rodzinne Ogrody Działkowe, południowa obwodnica Lublina, osiedle przy ulicy Grenadierów, problemy mieszkańców ulicy Janowskiej i okolic, grzebowisko i spopielarnia zwierząt na Ponikwodzie, cmentarz przy Zelwerowicza, czy też dyskryminacja innych właścicieli terenów zielonych.

Przepraszamy i prosimy o wybaczenie, bo nie chcemy, by Wasze urażone ego było powodem decyzji, które położą się cieniem na 700-letnią historię naszego miasta, 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej i staną się przekleństwem obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Przepraszamy i prosimy o wybaczenie, że zadając poniższe pytania, nie oczekujemy odpowiedzi dla nas, a sobie samym, Waszym najbliższych oraz tym, którzy poprosili Was o pośrednictwo w bezpośrednim sprawowaniu władzy przez społeczeństwo:

  1. Jak zagłosuje Pani/Pan w sprawie, która staje się przedmiotem sprzedaży lokalnej konstytucji planistycznej w niedzielę handlową, ale wbrew zasadom moralnym i prawnym?
    http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3A09C15A
  1. Jak zagłosuje Pani/Pan w sprawie zmiany przeznaczenia 1/4 obszaru Górek Czechowskich, które w zakresie zdrowia i życia mieszkańców pełnią taką samo rolę jak ich własne płuca i krwiobieg?
  2. Jak zagłosuje Pani/Pan nad 3999 dokumentami odrzuconymi przez Prezydenta Lublina, które złożone zostały przez 8880 podmiotów na 5744 formularzach, zestawionych w taki sposób, że brakuje 2839 dokumentów z podpisami sygnujących je podmiotów zawartych w załączniku do nowego Studium (356_1_zalacznik_nr_4)?
  3. Jak zagłosuje Pani/Pan nad zmianą SUiKZP, którego projekt uwzględnia w sposób wybiórczy interes jednego właściciela gruntów, a dyskryminuje kilkuset innych, nakazując im utrzymanie terenów zielonych na ich prywatnych działkach?
  4. Jak zagłosuje Pani/Pan nad zmianą uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszego miasta, które dla jednych będzie nagrodą, a dla innych karą za to, że nie emigrowali do innych miast Polski lub krajów Europy i świata?
  5. Czy będzie Pani/Pan głosować za czy przeciwko woli Państwa wyborców, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich konsultacji społecznych (z referendum i panelem antysmogowym włącznie)?

Dotyczy to w sposób szczególny okolic Górek Czechowskich, ulicy Janowskiej, ulicy Smoluchowskiego, ulicy Grenadierów, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Lasu Stary Gaj, południowej obwodnicy Lublina, Ponikwody i wszystkich innych miejsc, dla których podjęto decyzję o nieuwzględnieniu uwag mieszkańców naszego miasta.


Lublin, 29.06.2019 roku

Koordynator LAS/POL
Andrzej Filipowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *