Sami swoi, czy nie ma mocnych – wracamy nie tyko do sprawy niszczenia Górek Czechowskich

W dwa i pół miesiąca od społecznego alertu związanego ze znakowaniem drzew do wycinki w Jarze Horpyny i przyległościach oraz 13 miesięcy po zgłoszeniu zasypywania odpadami byłej strzelnicy. Jedno i drugie miejsce poza niezwykłymi walorami przyrodniczymi pełni(ło) rolę korytarza przewietrzającego Lublin.

Dla przypomnienia dotyczy to aglomeracji miejskiej, w której kolejny raz z rzędu przekroczone zostały roczne normy zanieczyszczenia powietrza i to w najbardziej szkodliwych substancjach takich jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczy, kancerogenny i mutagenny Benzo(a)Piren. 

Równocześnie Rada Miasta Lublin czyni niewiele, by sprostać wymogom KPA w stosunku do skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak nadzoru na wydziałami, które ponoszą odpowiedzialność za wycinkę drzew w Jarze Horpyny i przyległościach, a w sprawie innej skargi trwa spór kompetencyjny pomiędzy Urzędem Wojewody, a Prezydium Rady Miasta Lublin. 

Poniżej zamieszczam treść wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz wykluczenie z orzekania stronniczych członków organu, które skierowałem do Rady Miasta Lublin w dniu 22.05.2017 roku, informację Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz informację od Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, którą otrzymałem już po złożeniu wezwania.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa oraz wykluczenie z orzekania stronniczych członków organu

Działając w oparciu o Art. 37. § 1. KPA, wzywam Radę Miasta Lublin do usunięcia wielokrotnego naruszania prawa poprzez przewlekle prowadzenie postępowania w sprawie skarg złożonych przez moją osobę na Prezydenta Miasta Lublin. Wnoszę jednocześnie w oparciu o Art. 27. § 1., o wykluczenie z orzekania stronniczych członków organu kolegialnego, którym jest Rada Miasta Lublin, a którzy publicznie i poprzez podawanie nieprawdy próbowali podważyć zasadność skargi i zdezawuować skarżącego. 

Uzasadnienie W dniu 27 kwietnia 2017 roku, sygnowanymi przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin pismami o sygnaturze BRM-III. 1511.1.13.2017 i BRM-III. 1511.1.14.2017, wzywający został poinformowany o przedłużeniu rozpatrzenia skarg na Prezydenta Miasta Lublin, za brak właściwego nadzoru nad podległymi mu wydziałami Urzędu Miasta Lublin, w sprawach związanych z bezprawną wycinką drzew w Jarze Horpyny i przyległościach oraz za ustawienie znaku postoju i zatrzymywania i nakładania kar administracyjnych na kupców, klientów i mieszkańców parkujących przy nieruchomości o numerze Lipińskiego 17A. 

O terminie rozpatrzenia trzeciej skargi skierowanej do Rady Miasta Lublin za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego na Przewodniczącego Piotra Kowalczyka za notoryczne naruszanie Statutu Miasta Lublin - nie zostałem natomiast w ogóle dotychczas poinformowany. 

Pierwsza z wymienionych skarg nie została rozpatrzona w wyznaczonym wcześniej terminie z powodu nie tylko braku znajomości jej treści przez prowadzącego XXX sesję Rady Miasta Lublin, Wiceprzewodniczącego, Jarosława Pakułę, niewłaściwą treść stosownej uchwały Komisji Rewizyjnej ale przede wszystkim brzmienie pkt. 5.3. Porządku obrad poddanego pod głosowanie i przyjętego w dniu 18.05.2017. 

Druga z wymienionych skarg nie została rozpatrzona w wyznaczonym terminie i to pomimo wcześniejszego jego przedłużeniu do dnia 18.05. 2017 roku. 

Uzasadnienie przedłużenia terminu rozpatrzenia tej skargi stoi w sprzeczności z informacjami medialnymi o gotowym i jasnym stanowisku prawników i Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wycinki drzew w Jarze Horpyny już w dniu 4.04.2017: http://centrum.fm/krzysztof-zuk-odpiera-zarzuty-radnego-dzielnicy-czechow-ws-wycinki-drzew-w-jarze-horpyny/. 

Trzecia z wymienionych skarg złożona na Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, p. Piotra Kowalczyka została skierowana według właściwości przez Wojewodę Lubelskiego do Rady Miasta Lublin w dniu 12.05.2017., której dotychczas nie rozpatrzono oraz nie wyznaczono nawet terminu jej rozpatrzenia, co stanowi kolejny raz naruszenie KPA. Wnoszę jednocześnie o wykluczenie z orzekania w w/w skargach, stronniczych członków organu kolegialnego, którym jest Rada Miasta Lublin, w niżej wymienionych osobach: 

1. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, Radnego p.Jarosława Pakułę, za brak treści skargi, którą chciał następnie poddać pod głosowanie w niewłaściwej formie oraz tolerowanie prób odebrania głosu skarżącemu przez część radnych klubu PO i „Wspólny Lublin”, a także własne stwierdzenie, że skoro skarga nie dotyczy skarżącego, to „dziękuję bardzo”: Zapis AV 

2. Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta, Radnego p. Leszka Daniewskiego, który w trakcie rozpatrywania pierwszej skargi, na XXX sesji Rady Miasta Lublin około godziny 11:30 w dniu 18 maja 2017 roku stwierdził, iż Gmina nieruchomość znajdująca się przy ulicy Lipińskiego 17A jest własnością prywatną, co później jakby na zamówienie potwierdził przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem, p. Arkadiusz Nahuluk: Zapis AV 

3. Przewodniczącej Rady Lokalnej Przedsiębiorczości, Radnej Rady Miasta Lublin, p. Marty Wcisło, która w trakcie rozpatrywania pierwszej skargi, na XXX sesji Rady Miasta Lublin, około godziny 11:35 w dniu 18 maja 2017 roku, stwierdziła w oparciu o autorytet Prezydenta Miasta Lublin, iż kupcy działający przy ul. Lipińskiego zwolnieni są z opłat targowych ( w domyśle czynszów najmu): Zapis AV 

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie. 

Z poważaniem 

Andrzej Filipowicz 
Porozumienie Obrony Lublina 
Lubelski Alarm Smogowy /w afiliacji/ 
Członek Rady Dzielnicy 
Czechów Południowy

Informacja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Ponowne rozpatrzenie skargi Komisja Rewizyjna

Odpowiedź na wezwanie i wniosek o wykluczenie członków organu

Przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi "rewitalizacyjnej"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *