Górki Czechowskie w Lublinie uratowane?

Komentarz dotyczący orzeczenia WSA w Lublinie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Poniżej dwie znamienne w treści informacje, które mogą rzutować na cały rok 2020, bo z jednej strony padło jednoznaczne środowiskowo uzasadnienie do wyroku WSA w Lublinie uchylającego zmianę SUiKZP dla obszaru Górek Czechowskich, a z drugiej strony komentarz w imieniu prezydenta Lublina, który jest kolejną próbą pogwałcenia tego, co ze względu na kryzys klimatyczny powinno być pod szczególną ochroną. Dotyczy to oczywiście każdego miejsca w naszym mieście, a nie tylko tego, które stało się centrum oporu wobec lokalnego układu zamkniętego.

W dobrym tonie jest przestrzeganie zasady, że wyroków sądu się nie komentuje. W jeszcze lepszym tonie będzie zwrócenie uwagi prezydentowi naszego miasta, że dla Górek Czechowskich i za publiczne pieniądze — sporządzono ekofizjografię podstawową, problemową, a do nich aneksy oraz cenzurowaną przez „ratusz” inwentaryzację przyrodniczą wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, a stroną w sprawie uchylenia zmiany SUiKZP jest Rada Miasta Lublin.

W aspekcie uzasadnienia do wyroku WSA w Lublinie uchylającego zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich i zawartości ww. opracowań naukowych oraz Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) – poniższą informację prasową należy traktować jako wypowiedzenie wojny społeczeństwu Lublina.

Pod sąd polowy nie będziemy nikogo kierować, ale do osądu ocennego mamy nie tylko pełne prawo, ale i obowiązek wobec obecnych i przyszłych pokoleń!

Do Siego Roku

Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCP

Wyrok WSA w Lublinie uchylający zmianę SUiKZP w obszarze Górek Czechowskich:

Komentarz dotyczący orzeczenia WSA w Lublinie z dn. 30 grudnia 2019 r.: Dnia 30 grudnia 2019 15:29 Rzecznik Prasowy napisał(a):

Komentarz dotyczący orzeczenia WSA w Lublinie z dn. 30 grudnia 2019 r.:

Dnia 30 grudnia 2019 15:29 Rzecznik Prasowy napisał(a):

Redakcje
Prasy, Radia i Telewizji
w Lublinie

Szanowni Państwo,

Nawiązując do dzisiejszego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informujemy, że wyrok jest nieprawomocny i stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Ewentualne decyzje w tym zakresie ze strony Gminy Lublin zostaną podjęte dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem dzisiejszego wyroku.

Sąd nie dopatrzył się żadnych naruszeń procedury związanej z uchwaleniem Studium. Uchwała w sprawie Studium w całości nie została zakwestionowana i obowiązuje od dnia jej podjęcia, tj. od 1 lipca 2019 roku. Dzisiejszy wyrok nie wstrzymuje jej wykonania, również w zakresie części, o której nieważności orzekł Sąd.

Jednocześnie przypominamy, że dla terenu Górek Czechowskich obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (M.P.Z.P.) uchwalony przez Radę Miasta w 2005 roku (jeszcze za czasów prezydentury Andrzeja Pruszkowskiego). Z ustaleń obecnego planu wynika, że dla części obszaru Górek Czechowskich przewidziana jest funkcja usługowa, komercyjna, sportowo–rekreacyjna, tj. umożliwia on realizację obiektów kubaturowych i obiektów kubaturowych wyłącznie związanych z obsługą funkcji podstawowej na terenie o łącznej powierzchni ok. 30 ha; zaś na pozostałym obszarze ustala funkcję zieleni o łącznej powierzchni ok. 67 ha.
M.P.Z.P. jest obowiązującym aktem prawa miejscowego dla tego terenu, stanowi więc podstawę do realizacji funkcji w nim wyznaczonych. Studium jest dokumentem ogólnym, strategicznym, stanowiącym wytyczne do zmiany w przyszłości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdzenie nieważności części Studium nie powoduje zmiany M.P.Z.P., a tym samym funkcje, o jakich mowa powyżej mogą być realizowane.


Z poważaniem,
Katarzyna Duma
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *