Czekamy na inicjatywę Klubu Radnych PiS RML w kierunku obrony zewnętrznych atrybutów

Szanowni Państwo Radni Klubu PiS

Zanim podejmiemy szerokie i głośne działania na forum miasta, regionu, kraju i docelowo na arenie międzynarodowej — chcielibyśmy dać Wam możliwość ustosunkowania się do pozbawiania Klubu Radnych PiS jego zewnętrznych atrybutów w postaci prawa i sprawiedliwości, co nastąpiło w wyniku przypisania również Wam wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok WSA w Lublinie uchylający zmianę SUiKZP dla Górek Czechowskich.

W sentencji i uzasadnieniu do wyroku NSA II OSK 977/20 z dnia 17.02.2021 roku wielokrotnie przywoływana jest „skarga kasacyjna wniesiona przez Radę Miasta Lublin”, czego jak wszyscy wiemy, nie było. Wie o tym, lub powinien wiedzieć wojewoda lubelski, jako strona postępowania (PiS) oraz Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości (SP), jako uczestnik postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, co powinno było skutkować wnioskami o oddalenie skargi, jako niezgodnej z prawem, bo wniesionej z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 173, art. 175 §1 oraz art. 177 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm), co potwierdza ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zostawiając innym organom kolegialnym ocenę treści skargi kasacyjnej oraz zawartych tam nieprawd, manipulacji i jednoznacznych kłamstw, co w autorstwie przypisano organowi uchwałodawczemu naszego miasta, chcielibyśmy wiedzieć, czy pośród Was znajdzie się choćby tylko jeden sprawiedliwy, co pozwoli Panu ocalić Lublin przed całkowitym zepsuciem i zniszczeniem?

Nie oczekując od Państwa heroizmu na poziomie byłych członków PZPR, którzy rezygnując masowo z członkostwa w partii, potrafili doprowadzić do rozwiązania POP wtedy, kiedy inni po wprowadzeniu stanu wojennego malowali trawniki i krawężniki — chcemy mieć jasną sytuacji, czy Wasze czyny są tożsame z deklaracjami?!

Chcielibyśmy również mieć pewność, że inicjatywa przewodniczącej Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka w postaci wniosku o złożenie skargi kasacyjnej nie została wcześniej uzgodniona również z Wami, co mogłoby tłumaczyć brak dotychczasowej reakcji Klubu PiS na skargę kasacyjną złożoną przez prezydenta w imieniu Rady Miasta Lublin, która głosując nad ww. projektem uchwały, nie została zapoznana z treścią rzeczonego pisma procesowego.

W tym wszystkim nie chodzi już nawet o godzenie w ekosferę naszego miasta, a podstawowe zasady funkcjonowania w społeczeństwie, które w sposób tożsamy ze złożeniem tej skargi kasacyjnej mogłoby i może zostać pozbawione nie tylko podmiotowości i stanu posiadania, ale również prawa do życia w środowisku wolnym od podstawowych zagrożeń bytu codziennego.

Z takim samym retorycznym pytaniem wystąpimy do Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka, ale ze względu na to, że wielokrotnie to Państwo występowaliście w obronie Górek Czechowskich — Wam dajemy palmę pierwszeństwa, by tym samym ograniczyć satysfakcję drugiej strony z faktu, że to najwyżsi funkcjonariusze Zjednoczonej Prawicy dopuści do złamania prawa oraz wprowadzenia w błąd Naczelnego Sądu Administracyjnego, co tę sprawę stawia na równi co najmniej z nielegalnym wprowadzeniem kiedyś stanu wojennego.

Na wszelki wypadek, gdyby jeszcze nie było Państwu dane zapoznać się z sentencją i uzasadnieniem wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej Rady Miasta Lublin do wyroku II SA/Lu 602/19 WSA w Lublinie — podaję stosowny odnośnik

Z poważaniem
Andrzej Filipowicz
LAS/POL/RDCPDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *